کرانرا از نالیدنها ملالی نیست

کرانرا از نالیدنها ملالی نیست

سراینده :جعفر ناظم رعایا

قصد من از درد دلهایی که درآن سود نیست... جز تهی گشتن زاحساسات دردآلود نیست.

از کجا دانند آنانی که دور از آتشند .... ...خانه ها چو ن سخت میسوزد نشان ازدود نیست.

پنبه و پشمی نمی بینیم قول وعده را ..... ......رخت چون چولا ببافد ؟گرکه تاروپود نیست؟

گوشها سنگین بود هر قدر میخواهی بنال ...........زحمتی برآنکه گفتار تورا نشنود ,نیست!