پیرامون انفجار نفتکش ایران در نزدیک چین و 32 نفر

پیرامون حادثه عظیم انفجار کشتی نفتکش ایران

نویسنده :جعفر ناظم رعایا 24/10/96

ضمن اظهار همدردی عمیق با خانواده های مصیبت دیده خدمه کشتی نفتکش منفجر شده ایرانی مورد نظر واستدعای صبر جمیل از خداوند متعال برای آنان معروض میدارد:حادثه مذکور یک تصادف عظیم در تصادفات عظیمتر بود که اثر آنها چندین برابر میشود -در ابتدای حادثه همه سرنشینا ن گرفتار بهت وحیرت و سر در گمی میشوند - کابلهای برق کشتی همزمان آسیب می بینند وجرقه زدنهای شدید برق آغاز میشود- درهمانحال جدارهای مخازن گاز ونفت میشکند ومحتویات آنهاسردرهم میگذاردوقدرت اشتعال نفت هم بیشتر میشو د ویکباره انفجار صورت میگیرد وآنچنانکه تصاویر هم نشان میدهند سر تا سر کشتی را میپوشاند واین همه در زمانی آنقدر کوتاه اتفاق می افتد که هنوز سرنشینان بخود نیامده اند که بتوانند خودرا در دریا بیندازند وانانی نیز که در طبقات زیرین خدمت میکنند در وضعیتی گرفتا رمیشوند که....وکسی هم وجود نداردکه برای آنان کاری انجام دهد!واین اتفاق اگر در دهانه خلیج فارس هم صورت میگرفت از دست هیچ کس کاری بر نمی آمد . همه کس میتواند از سوز دل بازماندگان اینقبیل حوادث آگاه باشد وبنده نیز آگاهم وشرمگینم از اینکه به بعضی از علل وآثار حادثه اشاراتی کردم اما قصد این بود که کسانیکه در راس عملیات نفتی قراردارند متناسب با حجم وخطرات وسایل امورمربوط به نفت وگاز امکانات ووسایل ایمنی را تهیه وتدارک وآموزش کاربردی بدهند وکارکنان دستگاهها نیز بیشتر ازگذشته به خطرات احتما لی توجه نمایند و پس از اینکه اتفاقی هم افتاد بیاد داشته باشند که بخدا پناه ببرند وبگویند :الهی رضا بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک>