مقابله تعاریف توحیدی قرآ ن با تعاریف مسیحیت

نویسنده جعفر ناظم رعایا ۱۳۹۶-۱۰-۳۰ | ساعت ۲۳:۵۹ at ۲۳:۵۹ Your comment is awaiting moderation

بخش زیر بنظر اینجانب قلب مصاحبه دینشناسی جناب مصطفی صالحی با جناب اسقف اعظم رمزی گرمو میباشد که دربالا مشروحا درج شده وحاوی نکات مهم وآگاهی بخش در بنیاد مسیحیت است وچون جناب اسقف تاحدی هم سعی کرده اند که درآ ن بعضی نکات مقایسه گونه رامطرح نمایند بنظر مفید میرسد که بعضی تعاریف برجسته عقیدتی اسلامی را در برابر تعاریف مربوط به خدا شناسی فوق الذکر قرار دهیم تاهم خودمان یک تمرین معنوی توحیدی انجام داده باشیم و هم برای خوانندگان عزیز وعلاقمند وسیله یکنوع تداعی معانی معنوی گردد . تا نظر مدیریت محترم شفقنا جه باشد؟

“نظر به اینکه مسیحیت از نظراسلام یکی از ادیا ن توحیدی میباشد در عهد قدیم درباب اول، که در مورد پیدایش خلقت است، می ‌‌فرماید خداوند (طبق روایت ما) اول آدم را آفرید و بعد دید که آدم تنهاست و گفت خوب نیست که آدم تنها باشد و خدا از تنهایی راضی نیست و برایش همانندی به نام حوا را آفرید. اگرخدا خودش می‌گوید تنها بودن خوب نیست، چطور می ‌‌تواند خودش تنها باشد. به ‌‌همین دلیل، خداشناسی ما بر این اصل متکی است که خدا واحد است ولی در درون خدای واحد، سه شخص وجود دارد: پدر، پسر و روح‌القدس که در اتحاد و محبت کامل به ‌‌سر می ‌‌برند. یک مثال می ‌‌زنم: شما و من عضو در یک خانواده و با هم زندگی می ‌‌کنیم ولی نمی ‌‌گوییم دو خانواده هستیم؛ بنابراین دربطن خانواده واحد چندین شخص با اتحاد و محبت زندگی می ‌‌کنند. خدای ما واحد است ولی تک و تنها نیست چون محبت دارد و این محبت باید انعکاس پیدا کند و نمی ‌‌تواند محبت را برای خودش نگه دارد. کسی ‌‌که محبت را برای خودش نگه دارد، خودخواه است و خدا نمی ‌‌تواند خودخواه باشد. این قضیه عقیدتی و الهیاتی ماست. اگر ما می‌گوییم خدا یکی است و سه ‌‌گانه، این راز برای ما درکتاب مقدس مکشوف گردیده و ثمره تحقیق و بحث اندیشمندان ما نیست و انسان عاجز است از فهم راز خدا و اگر خداوند پیش ‌‌قدم نمی ‌‌شد و راز یکی بودن و سه گانه بودنش را برایمان مکشوف نمی ‌‌کرد، ما هرگز نمی ‌‌توانسیم بفهمیم و این یک مساله ایمانی است. درباره شخص مسیح هم ما و مسلمانان عزیز، فرق داریم. طبق قرآن او مصلوب شد و نمرد ولی در انجیل مقدس ما، عیسی پسر خداست که انسان گردید و روی صلیب مُرد و بعد هم به آسمان عروج کرد و ما در انتظار بازگشتش هستیم.*می ‌‌توان تعریفی از دین ارائه داد که مبنایش اخلاقی زیستن باشد و مورد اتفاق تمام ادیان قرار گیرد؟

تحقیق و ونگارش :جعفر ناظم رعایا ۱۳۹۶-۱۱-۰۲ | ساعت ۱۶:۳۴

at ۱۶:۳۴ Your comment is awaiting moderation

مقایسه مختصر بعضی از عقاید مسیحیت و اسلام ۲

-آفرینش -آن‌چنان‌که جناب اسقف اشاره کرده اند-بعقیده مسیحیان که شریعتشان همان شریعت یهود و براساس کتاب مقدس تورات می‌باشد معتقد هستند که خداوند آسمان‌ها و زمین را با خصوصیات زیستی آنها در شش روز آفرید و تکمیل کرد و روز هفتم “آرام” گرفت -ایات یک تا ۲۵ از باب اول و یک تا پنج از باب دوم سفر پیدایش . اما عقیده مسلمانان در موردآفرینش .(!) عقیده مسلمانان -نظر به اینکه اسلام قبل از تأسیس نظام اسلامی در یثرب که بعدا مدینه النبی(مدینه) نامیده شد شکل بگیرد ,مردم یثرب عمدتاً و ظاهراً متدین به دین حنیف ابراهیمی بودند که به تدریج با بت‌پرستی و فرهنگ یهود تحریف وترکیب شده بود و نیز از یهودیان کسانی به دین اسلام گرویدند که بعضاً گرویدن شان خواسته وناخواسته منافقانه و مغرضانه بود تا جایی که به نام اسلا م به جعل واشاعه احادیث بسیاری ونفوذ فرهنگی هم پرداختند وبدینترتیب بعضی از تفاسیر و تعاریف آیات قرآن کریم تحت تأثیر تعاریف یهودیان از تورات قرار گرفت که متاسفانه هنوز هم بعضی از مفسران رسمی قرآن تحت تأثیر اسلاف خود قرار دارند که از جمله آنها تفاسیر مربوط به آغاز آفرینش است که کاملاً متاثر از فرهنگ منحرف یهودمی‌باشد و با تعاریف خود قران کاملاً مغایر و در تضاد هستند. از جمله آیات مورد نظر آیات ۵۴ از سوره۷ و۳از سوره ۱۰و۷از سوره۱۱و۵۹ازسوره۲۵و۴از سور۰۳۲و۳۸ازسوره۵۰و۴ازسوره ۵۷ که بیانگر جمله های “خلق السموات و الارض فی سته ایام “هستند که مفسران اولیه تحت تأثیر ترجمه و تفسیر یهود از تورات حرف –فی -را ظرف زمان گرفته و گفته‌اند که خداوند خلقت آفرینش را در شش روز انجام داد -بدون اینکه به تعاریف خود قر آن که در جای جای آن تکرار شده است توجه نموده باشند که خلاصه تفسیر آیات –هفتگانه مذکور در بالا در سوره فصلت و تفصیل آنهادر آیات متعدد دیگر بیان شده است واین اشتباه بزرگ بدین علت واقع شده است که حرف فی در اینموارد وموارد بسیار دیگری در قرآن به معنای تعلیل آمده است –ولذا معنی چنین است : آسمانها وزمین را بمنظور شش زمانه ای بودن آفرید. برای روشنشرشدن مقصود به مثال زیر توجه فرمایید: کار برد حرف فی بمنظور ظرف زمان: ساعت ساز ساعت را در ۱۲ ساعت ساخت. ” ” ” ” ” تعلیل:ساعت ساز ساعترا برای زمان نمایی ۱۲ ساعتی ساخت. بنا بد این در اینموارد حرف “فی”ظرف زمان نیست، و «ستّه ایام» نیزبمعنی شش روز متعارف نیست بلکه بمعنی شش برهه از زمان است. دلیل دیگری که برداشت ما را از آیات تأیید، و نظر ات دیگران رامردود می‌نماید این است که هر جا در قرآن به مسئله خلقت و تقدیر اشاره شده است، مطلقاً مقیّد به قید زمان نیست، و نیز، با جمله انما امرنا اذا اردنه شیء ان نقول له کن فیکون، وجملات مشابه دیگر امر آفرینش را فقط به خواست خداوند مربوط کرده است نه این که احتیاج به صرف وقت داشته باشد. از میان مفسّران مرحوم علاّمه طباطبائی در مورد چهار روز، بدون استدلال و ارائه اشارات آیات مربوط به تعریف خصوصیّات زمین، تاحدودی به همین نتیجه نزدیک شده اند که ما رسیده‌ایم، ولی معلوم نیست چه علّتی سبب شده است تا ایشان قدرت خلاّقه خود را به کار نگرفته و بحث را گسترش نداده‌اند تا نتیجه کلّی معلوم شود؟ ،نیز باید توجه داشت که روز در ظرف یک طلوع وغروب خورشید “نهاراست ودرمفهوم مطلق یک برهه از زمان است که ممکن است منظور از بیان آن یک لحظه ,چند ساعت , یک روز یاچندین ماه وسال یا قرنها باشد که یک اتفاق یا اتفاقاتی در آن واقع میشود. اگر با دقت به جملات وواژه های آیه های باب اول سفر پیدایش تورات توجه شود ملاحظه میگرد د که باوجود بهم ریختگی ونا پختگی فرهنگی مفاهیم آنها بامفاهیم آیه های اول سوره فصلت که در مورد بعضی از خصوصیات نظام آفرینش است مشابهت ونزدیکی دارند وبی نظمی بهم ریختگی آنها و بابهای دیگر تورات باین علت است که بر اثر شکست یهودیان درجنگ واسارت وغارتشان در سال ۵۳۹ قبل از میلاد توسط بابلیان تمام کتابهای تورات از میان رفت وبعد از ۷۰ سال که کورش کبیر بابل را شکست داد وبنی اسراییل را از اسارت آزاد کرد واموال معابدرا از بابلیان پس گرفت وکمک کرد تابه کشور خود باز گردند وشهرها ومعابدخودرا باز سازی کنند حتی یک جلد هم از تورات باقی نمانده بود وبنابراین کورش بعزرائ نبی دستور داد تا حافظان تورات را گرد آورد وبا استفاده از محفوظات آنها تورات را باز نویسی نمایند ومعلوم است که یک قوم شکست خورده ک نسل اول آنان یا پیر شده ویا اکثرا مرده اند نمیتوانند تورات را بانظمی در خور یک کتاب آسمانی/دینی باز گویی وباز نویسی نمایند ولذا باحتمال نزدیک بیقین آشفتگیهای بعضی از قسمتهای تورات ناشی از حوادث مذکور میباشد وگرنه آیات آسمانی اختلافی باهم پیدا نمیکردند که موجب اختلاف نظر پیروان کتابهای آسمانی بعدی بشود — اگر خدابخواهد در دنبال نکات دیگری از مصاحبه مندرج بالارا مورد تحلیل قرار خواهیم داد