اسلام-شمشیر-حمله به کشورهای دیگر

انصافا عملیات حضرت رسول الله لشگر کشی تهاجمی بوده یا اقدامات تدافعی؟

نویسنده :-جعفر ناظم رعایا

بنا بر تعاریف مذکور(در سایت شفقنا) همه جنگها دفاعی ودرحوزه های تابع مکه ومدینه بوده اند وتبوک هم مرز عربستان با روم شرقی بود و جنبه دفاع در مقابل ارتش روم را داشته است. علاوه بر اینها پس از اینکه اسلام در مدینه رو به گسترش نهاد مکیها مدینه را شدید ا مورد تحریم ومحاصره اقتصادی قرار دادند وتمام راههای مدینه را بر قافله های تجاری بستند وآنهارا مورد قتل وغارت قرار میدادند آنچنانکه عرصه بر مدینه که مرکز اسلام شده بود بسختی تنگ شد وناچار حضرت رسول الله برای نجات مسلمانان از مشکلات سخت محاصره مذکوردستور فر مودند با قافله های قریشیان عمل متقابل صورت گیرد -پس ایا اینقبیل اقدامات حمله است یا دفاع. اما لشگر کشیهایی که به کشور های دیگر انجام شد بعد از رحلت حضرت رسول الله صورت گرفت که مستلزم تعاریفی دیگراست ودر حوصله این بحث نمیباشد.