فسادهای پولی ومالی وراه کنرل آن

فساد یا جنگ وتهاجم پولی/اقتصادی

نویسنده بعنوان کامنت در تابناک –جعفر ناظم رعایا

بنظر میرسد که این شیوه امور پولی /مالی /مدیریتی چیزی بیشتر از فساد اداری باشد بلکه احتمالا یگ جنگ وتهاجم اقتصادی فرمایشی هدایت شونده دشمن است که توسط عوامل داخلی آنها مستمرا انجام میشود وبد تر اینکه ازسوی مدیریتهای داخلی اداری هم سیستم نا کار آمد کهنه و فرسوده استمرار دارد و هیچ قدم موثر پیشگیرانه ای برداشته نمیشود بخصوص که توجه نمیشود که بانکها وموسسات غیر دولتی هم در واقع متعلق به مردم هستند واقتصاد کلی کشوررا فعال و پویا نگاه میدارند وهیچکس بفکر این نیست که با اندکی از همین پولها و ثروتهای هدر رونده وغارت شونده را صرف ایجاد یک سازمان حسابرسی علمی/تخصصی پیشگیرانه متناسب با نظام انقلابی اسلامی بنمایند؟ این عجیب نیست که آنها یی که منتقل میکنند وخود بدنبال میروند از دسترس پلیس بین الملل دورمیمانند وآنهایی نیز که داخل میمانند خودرا به موشمردگی میزنند وهمواره سوراخ کردن زیر دیوارهای اقتصاد کشور را بیشتر دنبال میکنند!