راه حل آشوب بازار ارز

راه حل آشوب بازار ارز.

نویسند ه نظر در سایت شفقنا :جعفر ناظم رعایا ---26/11/96

درمورد گرانتر شدن مداوم قیمت ارز بخصوص دلار واقدا مات اخیر بانک مرکری که میگویند ۶۰-۷۰ تومان از نرخ ارز کاسته شده باید گفت که اینقبیل کنترلهای قطره چکانی دردی را دوا نمیکند وقریبا متوقف میگردد . پس اگر دولتمردان واقعا میخواهند سر وصورتی به بازار ارز وکاهش نارضایتی مردم وآرامش اقتصاد نظام بدهند راهی بسیار آسان وکم خرخ به صورت زیر وجود دارد :- در نتیجه تاثیر برق آسای لوازم ووسایل الکترونیک در عملیا ت ومبادلات تجارین ووو مقدار زیادی از کار های دستی کارکنا ن بانکها وازدحام مردم در آنها کاسته شده و مردم شخصا با وسایل ارتباطتیی که در اختیار دارند مبادلات فیمابین را انجام میدهند وامور مرکزی آن نیز در بانکها وسازمانها بطور خود کار انجام میپذیرد. بنا براین دولت میتواند با پرداخت مختصر کار مزدی ببانکها(که آنهم نهایتا به بیت المال بر میگردد) امر خرید و فروش ارز را (آنچنانکه سابقا هم انجام میشد با تنظیم مقرراتی تحت نظارت بانک مرکزی به بانگها بسپارد .