آیا اصل تکامل در جهان دیگر نیزبرقرار است؟

یک نظر جعفر ناظم رعایا ۱۳۹۶-۱۲-۰۳ | ساعت ۱۲:۲۵

آیا تکامل  در جهان دیگر نیز بر قرار است

at ۱۲:۲۵ Your comment is awaiting moderation

تکامل یک نظام موضوعه الهی است که از ازل تا ابد بر کل آفرینش حاکم وساری و جاری میباشد وبحثی است مفصل که در اینجا به آیه های ۱۰۷ و۱۰۸ که از زیر مجموعه های آن است وشامل اشقیا وسعداد (هردو) میگر ددبسنده میکنیم : خالدین فیها ما دامت السماوات والارض”الا ماشائ ربک” ان ربک فعال لما یرید— واما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها مادامت السماوات والارض “الا ماشائ ربک عطائ ” غیرمجدود” در هر دوآیه درست است که کلمه خلود وزیستن بکار برده شده آما منوط به دو شرط شده است -یکی مادامت السماوات والارض ودیگری به الا ماشائ ربک عطا ئ غیر مجذوذ و مفاهیم زیر از آین شرایط استنباط میگردد ۱-توجه به شریفه :یوم تبدل الاررض غیر الارض والسماوات .. ونیز کل شی هالک وچون بهشت ودوزخ در همین زمین واسمانها اسقرار دارد -روزی بهشت ودوزخ نیز تغییر وضعیت پیدا میکنند که به تبعیت ساکنان آنها نیز تغییر وضعیت پیدا میکنند . ۲-شریفه الا ما شائ ربک عطائ ومعلوم است که عطا آنگاه شامل میشود که بر خوردار شونده از آن صلاحیت لازم را احراز کرده باشد یعنی یک مرحله تکاملی را گزرانیده باشد. ۳- عطای غیر مجذوذی که خداوند وعده میدهد باین معنی است که خلود دربهشت یا دوزخ یک دوره پایان یافتنی است “هرچند طولانی باشد ” ولذا معلوم میدارد که بهشتیا ن وجهنمیان هردو عملیاتی انجام میدهند که سزاوار وشایسته ارتقائ موقعیت آنان میگردد -یعنی احراز تکامل؟