چگونگی تر فیع حضرت عیسی

چگونگی ترفیع حضرت عیسی (ع)

نگارنده : جعفر ناظم رعایا

آیا خداوند در عرش بر روی کرسی استقرار دارد و از آنجا به امور آفرینندگی و پروردگاری می‌پردازد؟ و آیا عرش بارگاهی است که مثلا در مرکز هستی ایجاد گردیده و با تمام لبه‌های هستی مانند شعاع‌های یک کره جغرافیایی فاصله‌های آنها به یک اندازه است ویا اینکه در بیرون از مرکز(اگر بیرونی وجود داشته باشد) بر پشت بام هستی عرشی آفریده ودرآ ن درعرش برکرسی نشسته ودر حالی که فرشتگان پیرامون عرش را فراگرفته و منتظر دریافت فرمان میباشند هستی را مدیریت می‌کند ؟ و آنچنان‌که در مورد حضرت عیسی می‌فرماید :بل رفعه الله الیه آن حضرت را به طرف خود بالا برده است ویا حضرت رسول آلله را آنچنانکه که شنیده یا خوانده‌ایم با طی مسافتی بسیار به عرش برده و به افتخار مصاحبه و مذاکره به رفعت مقام رسانیده وبه‌زمین بازگردانیده است ؟ اینهاوسوآلهای بسیار دیگر از اینقبیل را میتوان مطرح کرد و پاسخ‌هایی هم باز به استناد آیات دیگر قرآن کریم استنباط و بیان کرد ویا از احادیث وروایات پاسخهایی استخراج نمود. اما در قرآن آیات دیگری هم هست که هم "ظاهرا" با پرسشهای های مطرح شده مغایرت دارد و هم با جواب‌هایی که با استدلال به آیات به آنها داده می‌شود مانند آیات مربوط به بی‌نیاز بودن مطلق خداوند از هر چیزی از جمله از چیزهایی مانند عرش و کرسی و مکان و زمان- و چون چنین است به جایی مانند عرش نیاز ندارد تا درآن برکرسی بنشیند و به فرمان‌فرما یی بپردازد و نیز چون او جل جلاله به استناد شریفه :وهو بکل سیئ محیط اگرعرش هم یک مکان باشد پس خداوند بر آن هم که یک چیز است احاطه دارد در حالی که داخل آن نیز اگر داخلی داشته باشد –احاطه دارد نه این که در داخل قرار داشته باشد . نیز اگر قبول داشته باشیم که او بر تمام هستی اعم از کلیت خاص آن تا کوچک‌ترین جزوی که برای ما هم قابل تصور نیست احاطه دارد -احاطه اواحاطه آفرینندگی و پروردگاری است و براساس اصل عدالت نمی‌توان گفت که احاطه او بر مثلاً یک الکترون کمتر از احاطه او بر کهکشان‌ها یا مثلاً بر حضرت عیسی در حالی که روی زمین بود و یا آنگاه که مشمول رفعت قرار گرفته است باشد همینگونه آنگاه که حضرت رسول‌الله روی زمین بود و یا آنگاه که به معراج برده شده ورفعت یافته است. آنچه مسلم است این است که خداوند قادر مطلق است و هرچه را بخواهد می‌تواند در حق بندگان خو دانجام دهد ارتفاع مقام حضرت عیسی باشدیا معراج حضرت خاتم النبیین و در هر جایی که اراده فرمود به هر نحوی که می‌خواهد اجرا نماید و یا هر شرایطی و لوازمی را که صلاح می‌داند در زمین فراهم نماید. و نمونه‌ای از این اعمال را در قرآن کریم بیان فرموده است- آنچنان که در تعاریف مربوط به رستاخیز و حسابرسی فرموده است : وازلفت الجنه للمتقین –یعنی در روز رستاخیز بهشت برای اهل تقوی نزدیک آورده میشود و همین طور است دوزخ برای گنهکاران . و خلاصه اینکه رفعت حضرت عیسی هم ممکن است بردن او به مقامی دیگر بوده باشد و ممکن است روی همین زمین شرایط ترفیع مقامرا برای حضرت عیسی فراهم کند بدون اینکه هیچ‌گونه منع تداخل زمینی و مکانی وجود داشته باشد -به خصوص اینکه می‌فرماید :وهو الذی فی السمائ الاه وفی الاررض الاه ... واو کسی است که هم در آسمان خداوند است و هم در زمین خداوند است آیه 84 از سوره ی 43.-وخداوندی او نیز بر تمام مخلوق بر اصل عدالت است.