ادای نمازباران یا تلاش وتدارک بهنگام

نویسنده :جعفر ناظم رعایا ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ | ساعت ۱۱:۲۲ at ۱۱:۲۲

نماز باران یا تلاش وتدارک بهنگام.

۱-کسانی که می‌گویند نزول باران مربوط به تأثیر فعل و انفعالات و سوخت و ساز خورشید و تأثیرات آن بر روی دریا هاست معمولاً آن را به عوامل طبیعی منحصر می‌کنند و غیرمستقیم عوامل معنوی من‌جمله ادای نماز باران را منکرمی‌شوند و توجه ندارند که نظامی را هم که در منظومه شمسی جاری می‌باشد و ومردم آنرا “النینو و لانینا” نام گذاشته اندنیز خداوند وضع فرموده است و هرجند چنین هم هست ای بسا بهتر این باشد که مسلمانان در خشک‌سالی ها از ادای نماز باران غافل نمانند زیرا آن چنان که میدانیم خسوف و کسوف هم از جمله حوادث مربوط به نظام طبیعت می‌باشد اما به هنگام وقوع نماز آیات واجب می‌گردد . ۲-جسارتاً متذکر می‌گردد که بهتر است طبق رویه نماز آیات هم هر چند واجب و یا حتی مستحب هم نباشد برگزار شود واگرنمی‌شود احتمالاً بملاحظه آن است که اگر اداشود و باران نباردچیزی ازشان ما کاسته می‌شود. هرگاه چنین باشد بهتر است باین راضی شویم که برای خاطر خود ودیکران حتی آبروی خود را هم ایثار کرده ایم اما پذیرش را خداوند به مصلحت ندانسته است؟. حافظ چه خوب سروده است : حافظ وظیفه تو دعاکردن است و بس…. در بند آن مباش که نشنید یا شنید . ۳- اما آنچه مسلم است این است که خداوند نظامی برای هستی و ضع فرموده است که بندگان باید اساس زندگی خود را بر مبنای آن نظام تنظیم نمایند – نه اینکه از امکانات جاری و در دسترس نظامات اصلی غافل بمانند و در تنکناها به گریه و زاری روی آورند . یکی از رهنمودهای بسیار مهمی که در این خصوص بیان شده در سوره مبارکه یوسف مندرج است .:خداوند بشرحی که می‌دانید حضرت یوسف را به مصر می‌رساند تا دو چیز مهم را به آنان عملاً تعلیم دهد وانان را از مشکلات مربوط به اثرات طبیعت بر زندگی مردم آگاه سازد . اولاً خداوند را به مردم بشناساند .و ثانیاً -عملا به مردم بفهماند که باید از فراخی‌ها برای گذر از تنگناها بهره‌برداری کنند نه اینکه درفراوانی ها غفلت کرده وفرصت‌ها را هدر داد و در خشک‌سالی‌هارنج برد و قحطی هارا به سختی تحمل کرد-آنچنان که از قول حضرت یوسف می‌فرماید: ترجمه: هفت سال که آبسالی است برحسب رویه متداول زراعت کنید و آنچه را که درویدید بجز مقدار کمی از آن که می‌خورید مازاد را در خوشه‌هایشان انبار کنید زیرا پس از آن -هفت سال خشگ سالی فرامی‌رسد آنچه را پیش‌بینی و برای آینده ذخیره کرده ایدبخورید و در آن‌حال نیز مقداری برای بذرسالهایی که مجدداً فراوانی فرامی‌رسد بمصرف بذر برسانید آیات ۴۷ و ۴۸ سوره یوسف .یعنی درست این است که بندکان بایدنظامات موضوعه الهی را در زیستگاه خود بشناسند واز امکانات متناوب آن حد اکثر بهره را بردارند ومقادیر کافی از آنهارا برای احتمالات اینده سرمایه گذاری نمایند