اخطار در مورد آینده خوزستان,عراق و سوریه

اعلام خطر  در مورد  اینده خوزستان,عراق وسوریه

نویسنده :جعفر ناظم رعایا

ایران یک تحربه مالچ پاشی بیش از 50 ساله همراه با کاشت درخت روی شنهای روان در خوزستان را دارد که در مورد شنهای روان نتیجه مثبت اما موقت است وعیب اینست که مالچ بتدریج در برابر آفتاب شدید خورستان مقاومت خود را از دست میدهد ورشد و انبوهی درختان نیز آنچنان نیست که بقدر کافی مانع تابش شدید آفتاب بشود . علاه بر این جریان شنهای روان قرنها در خوزستان در جریان بوده ومردم نیز به زندگی خود ادامه میداده اند . آنچه کمتر روی آن صحبت میشود وقوع جنگهای چندین ساله آن منقطقه بخصوص در عراق وسوریه است که زیر چرخای ماشین آلات جنگی بخصوص زیر شنیهای تانکها وبولدوزرها و نیز ایجاد خاکریزها تثبیت خاک ازبین میرود وغبار میشودوچشم آسمان را کورمیکند وآن دوکشور نیز متاسفانه در شرایط کنونی توان لازم را ندارند که در تثببت خاک سر زمین های خود کاری انجام دهند . قوز بالای قوز اینست که ترکیه جندین سال است که سدی بسیار بزرگ بنام آتابای؟ روی رودخانه های دجله وفرات ایجاد میکند که روبه اتمام است واگر آبگیری آن آغاز شود ادامه زندگی در عراق و سوریه وبخشهای ازخوزستا ن تقریبا نا ممکن خواهد شد - امید است مقامات مسئول این سه کشور خطر رابسیار جدی تلقی کنند وپیش از اینکه بیش از این دیر شود به چاره جویی بپردازند. ضمنا درموردد نتیجه بخشی مذاکرا ت آن آقای آلمانی با استانداری خوزستان باید گفت که چون یک چنین قرار دادی لزوما باید دراز مدت باشد وبخصوص چون معیار لازم در اختیار نیست در نهایت نمیتوان ثابت کرد که کار نتیجه بخش بوده است یانه؟یعنی تیری به تاریکی است؟