نقدی بر نظر آیت الله میبدی : شورایی شدن حوزه ها

moderation نقدی بر نظر آیت الله فاضل میبدی در خصوص حوزه ها

نویسدد ه : جعفر ناظم رعایا

استاد موضوعی بسیار ضروری را مطرح فرموده ورهنمودهایی متناسب را ارائه نموده اند اما چون اینقبیل موضوعات بسیار دامنه دا ر هستند باید کاملا جدی وضروری تلقی شوند وتوسط اشخاص وسازمانهای دارای امکانات وصلاحیت(مانند همین سایت شفقنا) مورد نظر خواهی قرار گیرد ومومنانه وتا ححصول نتیجه دنبال شود. ضمنا این بنده نیز در اینجا فرصت را غنیمت شمرده نکات زیر را عرضه میدارد:- ۱-رویه حوزویان هر جند با اتکای بر دو ثقل عظیم _ کتاب الله وعترتی میباشد عملا منابع ناشی از عترت را مقدم برکتاب الله قرار داده و آنچنانکه شاید وباید در رهنمودهای قرآن کریم تحقیقات لازم بعمل نیاورده و مهمات آن مکتوم مانده اند.حد اقل رهنمود ها ی مربوط به مدنیتی پویا) ۲-متاسفانه(هر چند کسبی بزبان نمی آورد اما) تصور خیلیها این است که حجم نسبتا کم قرآن کریم برای هدایت همه جانبه یک نظام اسلامی جهانشمول مترقی کافی نیست واین تصور به آین میماند که نعوذا بالله خداوند تنها نمیتواند هستی را بیافریند وبر آن پروردگاری کند-ونمیتوانند بپذیرند که کلام خدا خدای کلمات است ومیتوان تمام نیازمندیهای هدایتی کار بردی برای یک نظام دینی مدنی برتر را از آن استفسار نمود – هر چند خود فرموده باشد :ونزلنا علیک الکتاب تبیا نا لکل شئ .ابرای نمونه:اگر ما واقعا مومن باشیم باید توجه کنیم که ما مکلف هستسم که هر روز ده بار در نماز که پایه اساسی بندگی ماست این دعارا بخوانیم :اهدنا الصراط المستقیم یعنی هدایت خودرا برای تمام امور فردی واحتماعی -عبادی ومدنی-خود از خدا بخواهیم وبه او مربوط بدانیم وآین در حالیست که آنرا پیشاپیش برای ما تدوین وتالیف فرموده است آنچنانکه در اول سوره دوم میفرماید :دالک الکتاب لاریب فیه هدی … وهمه میدانند که قرآن شامل ۷۷۴۰۰ کلمه است -یعنی کلمه هدایت ۷۷۴۰۰ کلمه آفریده ودر برابر دیدگان ما قرار داده تا برای هر امری هدایت خودرا استنباط کنیم وتمام کلمات دیگر هم همین گونه اند که هر یک ۷۷۴۰۰ کلمه معنی دارند یعنی ۷۷۴۰۰ به توان ۷۷۴۰۰ وما که مدعی خداشناسی هستیم باید قبول کنیم خدا راست گفته که فرموده است :قرآن تبانا لکل شئ است و جرات نمیکردیم بگوییم یک کتاب علمی نیست واگر هم باشد مربوط به علوم شریعت است نه علوم غیر شریعتی وعلوم شریعت هم در احادیث و روایات بیان گردید ه واشکالی ندارد اگر به قران هم مراجعه نشود! ۳- با توجه به توضیحات مذکور اگر ما قرآن را به درستی بشناسیم وبه آن ایمان داشته باشیم میدانیم که چون تبیانا لکل شئ است وخود قرآن هم یک شئ است پس مبین خود هم میباشد ولذا ضرورتی ندارد که برای فهم آن نیازی به فهم اشعار وادبیات کهن عرب داشته باشیم ؟