پاسخ به یک تبریک

پاسخ یک تبریک سراینده :جعفر ناظم رعایا

از این که عطر محبت به جانم افشاندی          به وجد آمده ام چون مرا پدر خواندی

قدم به چشم پدر هشته ای خوش آمده ای         مبارک است قدومت که خوش بجا ماندی

مراست بعد خدا در دل عشق فرزندان           شگفت بارقه ای در دلم بتاباندی ا

مید اینکه تورا روز وهفته ومه وسال          همان رسد که تو درقلب بنده بنشاندی

به سال نو همه در سایه خدا باشی              به پاس آنچه تو بر خامه وزبان راندی