تقدیر واهمیت آن بصورت کامنت

تقدیر و اهمیت آن- نویسنده جعفر ناظ رعایا

بر خلاف تصور اکثریت مردم تقدیر یکی از اصول بسیار مهم آفرینش است نه آنچنانکه این شیخ هم تصور کرده است یک نیروی جبارانه برای فشار بر مردم باشد . پس وقتی ما به کلمه تقدیر و مشتقّات دیگر کلمه «قدر» در کلام خداوند برخورد می کنیم بجای این که بگوئیم : «این خواست خداوند است و مجبور به تسلیم در برابر آن هستیم» باید تدبّر و تحقیق کنیم که سیاق کلام چگونه است، و چه مفاهیمی را می خواهد به ما القاء کند، و چه نوع دانش و هدایتی را ما می توانیم از آن آیات کسب نمائیم و چه تکالیفی را بر عهده بگیریم. و اگر این مقاصد منظور نبود، ضرورتی نداشت که خداوند در کلام مجید خود سخنی از تقدیر خورشید و سایر اجرام آسمانی به میان آورد و تقدیر را به تمام آفرینش تعمیم دهد : و خلق کلّ شیء فقدّره تقدیراً : و هر چه را آفرید آن را تقدیر بخشید، تقدیری شگفت‌‌انگیز (س ۲۵ ی ۲). ما را به تقدیر عمومی توجّه می دهد تا نظر و بینش ما را از روی بینی خودمان به جهان آفرینش و اسرار آن معطوف دارد، و شعاع دید ما را گسترش دهد، تا با نور آن نقاط تاریک جهان بر ما روشن گردد. : تقدیر از نظر قرآن کریم به معنی قدر و اندازه و شکل و کمیّت و کیفیّت بخشیدن به اشیاء با رعایت زمان و مکان و حرکت و خصوصیات و اهداف و مقاصدی است که برای آن اشیاء برنامه ریزی شده یا می شود، و کلاً برای هر چیز به شخصه و اشیاء دیگر به تبع و مجاورت و تأثیر و تأثّر مفید و ثمربخش است، و لذا آن گونه نیست که مردم تقدیر را به معنای مضیقه و شداید، و فلاسفه آن را به معنای جبر تعبیر و تفسیر می نمایند و در برابر جبر در جست و جوی اختیار هستند، به طوری که باب وسیعی در فلسفه گشوده شده و فلاسفه در آن باب به بحث و جدل های مفصّل پرداخته اند. و مردم نیز از تقدیر یک نوع جبر و سرنوشت غیر قابل اجتناب احساس می کنند، و خود را مظلوم می پندارند، هر چند ممکن است این احساس را به زبان نیاورند. این یک بحث مفصل بسیار مفید است که تدبر درآن زندکی را ازآنچه ما از توجه به اقوال اشخاصی مانند این شیخ برای خود ساخته ایم بسیار شیرینتر وامید وار کننده ترمیسازد. برای مثال :خداوند چنین مقدر فر موده است که یک انسان تا سی سالگی رشد کند وحد اکثر به ۱۸۰ سانتیمتر ووزن هشتاد کیلوگرم وعمر ۱۰۰ ساله برسد -حال حساب کنید که اگر اینقبیل اندازه بخشیها نبود انسان چه حالاتی پیدا میکرد وهمیگونه هرچیز دیگر