بیان نظری درباره مدیریتها

اظهار نظری مختصر در باره مدیران پولی واقتصادی کشور

. نویسنده :جعفر ناظم رعایا

آنچه مسلم است اینست که مدیران رده بالای اقتصادی وپولی کشور این عقیده غلط را دارند که ریال باید ارزان باشد تاصادرات کشور افزایش یابد وبخصوص ریاست بانک مرکزی اینرا تکلیف درجه اول, خود میدانند آنچنانکه در همان اوایل شروع بکار جناب روحانی که مردم اصرار بر ارزانتر شدن ارز داشتند ریاست با نک قا طعانه کفتند: 3000تومان کف ارزش دولارا ست - یعنی توقع شما مرد م بیجاست ودولار باید پیوسته گرانتر و ریال همچنا ن تو سر ی خور بماند وتولید کننده ایرانی باید همواره تولیداتشرا بنفع صادر کنندگان ودریافت کنندگان بیگانه باضرر بفروشد بی اینکه مصرف کننده داخلی از نرخ متعادل تولیدات داخلی بهره ای ببرد واز آن طرفها مایحتاج داخلی را وارد کنند وبا ارز گرانتر کرده مصنوعی به او بفروشند که رویه ایست ار اقتصاد ملا نصر الدینی هم بدتر- آیا این بد ترین طرز تفکر اقتصادی نیست . چرا مثلا آمریکا با دولار ومردم خود چنین نمیکند؟ چرا مثلا شش ماه برعکس عمل نمیکنند تا ببینند چه خوب تعادل بر قرار میگردد. در کلمات آقای سیف کرارا تصریح شده است که این آشفته بازاری تقصیر خارجیها -بخصوص اماراتیهاست که باین میماند که نیرو های دفاعی مملکت دست روی دست بگذارند تا دشمنان کشور را تصرف کنند ونهایتا بگویند این آشوبها تقصیر آنهاست که بما حمله کرده اند - وای بر ما با این مدیریتها! شاهد صادق این جاست که خود شان فرموده اند:متأسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم! که بی‌انضباطها هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند! ودرد دلهای بسیار دیگری که همان به که دنبال نکنم زیرا دردی را دوا نمیکند!

1

قضاوت در بحرانها

نویسنده جعفر ناظم رعایا

سر منشائ تمام قوانین داد کستری آیه 179 از سورره 2 میباشد: ولکم فی القصاص حیوات یا اولی الالباب لعلکم تتقون:-ای خرد مندان رمز بقا ودوام موجودیت شما (از هر جهت ) به قصاص بستکی دارد -یعنی تلافی کردن همتراز با ستم- مانند اینکه اگر به شما حمله شود شما هم حمله کنید , نه اینکه بگو ییم باید با ملاطفت صبر کنیم تا برایمان روشن شود که چرا به ما حمله شد وکدامشان چه نوع سلاحی داشت وچپ دست بود یا راست دست و..... در بحران ها باید بحرانی عمل کرد .قاضی باید این اصل حیات بخش الهی را سر لوحه قضاوت خود قرار دهد و بحران را بخواباند وبعد ازآ ن بافرصت قوانین مصوب انسانهارا رعایت کند ؟ وای بر خون ریخته شده ای که یک شب برآن بگذرد!