گاو شیرده شپشو

گاو شیر ده وشپشو

نویسنده :جعفر ناظم رعایا

شاعری سروده است :به غمخوارگی مهره پشت من نخارد کسی چون سرانگشت من --- کسی این شعر را میشنود - میگوید: حتما شاعر شپشو بوده که توانسته احساس خارش بدن را به این خوبی توصیف کند . نفر سوم میگوید یقینا نفر دوم هم شپشو بوده که احساسات اولی ودومی را خوب درک کرده است - وقضیه دنباله دار میشود . با این قیاس احتمالا ترامپ هم بعله!؟ اما فرق ترامپ با دیگران اینست که شیر گاو را میمکد اما نمیداند که گاو کنه میگیرد نه شپش.... اما در این میان گاو بد بخت که افتخا رپیدا میکند که شیرش را به مکند باید خودش را هم به قصابان پیش فروش کند تا با آن پول مزد دهان مکنده شیر ودهنده افتخا راین عناوین ادا شود!