کران را ازناله ها ملالی نیست

کران را از نالیدنها ملالی نیست.

سراینده: جعفر  ناظم رعایا

قصد من از درد دلهایی که درآن سود نیست... جز تهی گشتن زاحساسات دردآلود نیست.

از کجا دانند آنانی که دور از آتشند .... خانه ها چو ن سخت میسوزد نشان ازدود نیست.

پنبه و پشمی نمی بینیم قول وعده را ..... رخت چون چولا ببافد, چونکه تاروپود نیست؟,

گوشها سنگین بود هر قدر میخواهی بنال ...زحمتی برآنکه گفتار تورا نشنود ,نیست