دولنمردان بخوانند

دولتمردان بخوانند

سراینده :جعفر ناظم رعایا

نقل از کتابهای درسی ابتدایی پیشین:-

یکی بر سرشاخ وبن میبرید         خداوند بستان نظر کرد و دید

بگفتا که این مرد بد میکند ن        ه بر کس که بر نفس خود میکند

وبنده هم استقبال میکنم:

به آنان که در صدر بنشسته اند        همه عهدوپیوند بشکسته اند

بگو چون زمرم مداری گمی          خودت نیز یک تن از این مردمی

ندیدی چو شد آتشی شعله ور         ببالا کشد لا جرم شعله سر