فاعتبروا یا الوالابصار

فاعتبروا یا اولواالابصار.

نویسنده :- جعفر ناظم رعایا

ما تاریخ را مرور نمیکنیم -تنها دو فقره مکافاتی را که خیلیها دیده اند یاد آوری میکنیم :- 1-محمد رضا شاه را دیدیم که در برابر آمریکاییها برده بود وکرنش میکرد وبرمردم ایران شاه بود وتفرعن وتحکم وزیر چتر ساواک ستمها میکرد .حزب رستاخیز را تشکیل داد وامر کرد که تمام ایرانیان با یدعضو آن بشوند واگر نشوند ایرانی نیستند -بیایند پاسپورت بگیرند واز ایرا ن بروند.طولی نکشید که انقلاب مردمی ایران پیروز شد -او پیروز مندانه ! ازایران گریخت ودر به در وبخواری (بی پاسپورت)در غربت مرد!. 2- بر متصرفا ت انگلیس آفتاب غروب نمیکرد واز ستمش هیچ ملتی در آمان نبود,بخصوص ایران -ایران باملی کردن نفت خود اولین سیلی را به صورت اوزد واحترا مش را در هم شکست وسبب شد تا مردمانی دیگر هم بدانند که بر صورت استکبار هم میتوان سیلی زد ومقدمات تضعیف او فراهم شد .آمریکا جای اورا گرفت وکار انگلیس بجایی رسید که به قول نمایندگان خود آن کشور نخست وزیرش مانند دم سگ به پشت آمریکا به چسبد و ورئیس جمهور آمریکا ملکه انگتیس را تحقیر کند و به او پشت کند . 3- اگر ما نباشیم یقینا دیگرانی خواهند بود که شاهد احوال رده های سومی وووو باشند. چه خوب گفته است سعدی:-

اینکه در شهنامه ها آورده اند         رستم ورویینه تن اسفند یار

تابدانند این خداوندان ملک            کز بسی شاهست گیتی یادگار

آنچه دیدی بر قرار خود نماند         وانچه می بینی نماند برقرار

                              +++++++

با تلاش وکوشش امید وار           بر ستمگر تیره گردد روز گار