یکی ازفواید بزرگ برجام

یکی از فواید بزرگ برجام : نویسنده --جعفر  ناظم رعایا

یکی از فواید بزرگ برجام ین است که ماهیت تمامیت خواهی وخود بزرگبینی-استکباری- همراه بازور گویی آمریکا را برای جهانیان -بخصوص برای اروپاییان بوضوعح شناسانید وآنهایی که اورا هم پیمان تصور میکردند مطمئن شدند که پای تامین منافع که در میان باشد همه چیز را ریر پاخواهد گذاشت ونخواهند توانست از آسیبهای او ایمن بمانند و در چنین حالتی بهتر است ایران به اروپا فرصت بدهد که اروپا حد اکثر امکانات خودرا در همکاری با ایران عملی کند وعکس العمل منفی آمریکارا که مسلما خواهد دید وبناچا ر خسارتهای زیانبار آنرا تحمل کرد بیشتر به ایران متمایل خواهد شد واگر چنین تاثری برایش حاصل نشد همزمان باپایان یافتن فرصت ششماهه ای که به هشت کشور داده است وتصمیماتی که بعدا خواهد گرفت ایران نیز تصمیم فاطع مربوط به بر جام را اتخاذ واجرا نماید؟