چوب حراج -بر صدا وسیما

چوب حراج بر صدا وسیما

نویسنده :جعفر ناظم رعایا  سازمان صدا وسیما ,صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران وخلاصتا صدای انقلاب است .چرا میخواهید آن را خاموش کنید.روح آنرا بگیرید وجسم آن را بفروشید -به ثمن بخس- به کسانیکه مترصد به دست گرفتن اختیار یک چنین پایگاههای عظیم و محکمی هستند که به سهولت خواهند توانست روح نظام را هدف قرار دهند ! دیگر چه چیزی را میخواهید حراج کنید ؟چنین مینماید که شما طراحان فصل کردنید نه وصل کردن. اگر چنین نیست چرا در صدد ایجاد سازمانها و پایگاههای تولیدی ,توسیعی ,اقتصادی واشتغالزای جاذبه آفرین مردمی بسوی نظام نیستید و......