در مورد تولید ومصرف ترا ریخته ها

در خصودص تولید ومصرف کالاهای ترار یخته

نویسنده –جعفر ناظم رعایا

آنچه مسلم است تولید و مصرف ترا ریخته هایی متداول شد ه است که کمیت و کیفیت آنها بهبود یافته است وای بسا که بر خلاف احتمالات منفی مذکور مصرف آنها در وجود انسانها وسایر موجودات نیز در حدی معقول مثبت باشد بنا بر ابن با توجه به افزایش مستمر جمعیت که نیاز به کالاهای مصرفی بیشتر را می طلبد به صلا ح باشد تا زمانیکه زیان رسانی کالاهای ترا ریخته ثابت نشده است تحقیقا ت مربوط به بهبود تولیدات ادامه داده شود