هشدار به دولتمردان ومردم

هشدار –نویسنده جعفرجعفر ناظم رعایا

اگر خبر مذکور درست باشد -بخصوص اگر فقط در مورد چین عملی شود – یقینا خالی از حقه سیاسی بمنظور ایجاد اختلال در جنبش ملی ایران نیست که عزم را جزم کرده است تاکارخانه ها وکارگاه ها ی متروکه وبسته شده را باز سازی وگسترده تر وراه اندازی نماید ناهم نیازمندی های ملی را تولید وتامین نماید وهم بیکاران را بکار بگمارد وهم غرور ملی را استمالت کند وهم توانمندیهای ملی را به رخ بد اندیشان بکشد -مشاورا ن دولت آمریکا توصیه کرده اند که رابطه تجاری ایران وچین را بحالت اول برگردانند تا موجبات عملی شدن اهداف ملی اخیر ایران منتفی شود وبا بکار افتادن سیلا ب بنیان کن کالاهای بنجلی که توسط عوامل بیگانه وارد ایران میشد کما فی السابق وارد یشود ومملکت بحالت پیشین بازگردد وآش همان آش شود وکاسه همان کاسه – وبنا براین دولتمردان وبخوص خود مردم باید متوجه این حیله خطرناک باشند ؟