درنقد مصوبه دولت مبنی بر حذف چهار صفر از بول ملی

درنقد مصوبه دولت مبنی بر حذف چهار صفر از ابول ملی

 نویسنده :جعفر ناظم رعایا

مگر ما با صرف آن همه هزینه های معنوی ومادی انقلاب کردیم که در عوض اسوه والگو شدن برای جهانیان دیگران را ,آن هم ازنوع ضعیف تر ازخودمان را اسوه والگو ی رفع مشکلات خود قرار دهیم -آن هم با این حاتم بخشی چهار صفری ما یملک مردم که دولتمردانی که خود باآرائ آنان مشروعیت حکومتی یافته اند دارند بجای حفظ وکنترل بیت المال از چپاول غارتگران با پاک کردن صورت مسئله میخواهند اینگونه ناتوانی خود را توجیه و پرده پوشنی نمایند آن هم نه یکی دوتا بلکه چهار صفر !؟ که امیدوارم آنانیکه به نمایندگی مردم واضع قوانین وحامی حقوق مردم هستند راعی ونگهبان حقوق مردم هم باشند نگذارند یک چنین تصمیم نامدبرانه ای وزیانبخشی را بجز درمورد حذف یک صفر مربوط به تبدیل نام واحد پول ازریال به تومان عملی نمایند . این درست است که نوشتن اعداددرشت باعث صرف وقت بیشتر میشود اما جریان ارام اقتصاد ی بدون وجود کالاهای کوجک وپرداخت "پولک " عمللی نخواهد بود مانند خرید یک قوطی کبریت ویا یک قرص نان که 200 تومان ومثلا هزار تومان است ! این مسلم است که در دفاتر ومحاسبات میتوان اینقبیل محاسبات را با ارقام اعشاری ثبت وضبط کرد اما کسیکه میخواهد یک کبریت یا یک نان بخرد وبشرح ایضا چه کند ! وانگهی مگر نگارش اعشاریها هم مانند صفر زمانبر نمیباشد ؟ شمارا بخدا اگر دینی انقلابی هستید برای رفع مشکلات به ابراز شخصیت ابتکاری دینی روی آوریدواگر نیستید بجای تقلید از ناتونتران لا اقل به روش توانا تران بپردازید که نمودار حد اقل ابراز شخصیت است ؟