اصلاحات مشعشعانه

اصلاحات مشعشعانه

نویسنده :جعفر ناظم رعایا

چرا ما حق نشناس شده ایم ؟ مگر دولت ترقی خواه و بییشتاز برای این که کشور را مترقی کند وبه شکل یونان که یک کشور اغرییست در اورد لایحه وزرات جهانگردی را سریعا به تصویب نرسانید ووزیرش را به مجلس معرفی نکرد تا درآمد دلاری ما افزایش و وفرهنگ ملی ما به غربیان مترقی گرایش یابد وبرای بیکاران کار ایجا د شود - کار کار است وچه فرق دارد که در خدمت ایران گردان باشد یا در گرداندن ایران ؟! ومگر اکر دلار را گران کرد صادرات تولیدات را سبب نشد تا مثلا مردم ناچار شوند کم بخورند تا زیاد فربه وبیمار نشوند ونیز مگر لایحه حذف چهار صفر از اسکناس را به مجلس نداده است تا ریال تبدیل به توما ن وهمتراز دلار شود ومفاهیم سیاسی ریزه کاریهای فرهنگی ما بیز نمود یابد که گفته اند : اگر خر نیاید به نزدیک بار ---تو بار گران را بنزد خر آر....