کنترل بازار برنج در دست بی انصافها!

کنترل بازار برنج در دست بی انصافها.

نویسند ه نقد : جعفر ناظم رعایا

ا ین همه هیاهو ها برای اینست که تجار بتوانند در فصل برداشت برنح ,برنج بی کیفیت خارجی وارد کنند تا قیمت برنج داجلی را بشکنند و تولیدات داخلی را ازد ست کشاورزا ن که احتیاج فوری برای پرداخت دیون ونیازهای فوری دارند با کمترین قیمت بیرون بکشند و پس از آن برنج داخلی را با هرقیمتی که خواستند بفروشند - اگر دقت کرده باشید در تمام فصول گذشته اینقبیل الم شنگه های بی انصافا نه را براه انداخته ومی اندازند تا به ضرر تولید کننده و مصرف کننده سود جویی کنند وگرنه چرا در ده ماه دیگر سال این همه تلاش نمیکنند تا برای کنترل قیمت برنج این کالای مورد علاقه مردم را بموقع وارد کنند ودر اختیار خرده فروشان قرار دهند ؟! سابقا که پول پرستی مانند این زمان شایع نشده بود وتولید کنندگان بامصرف کننده رابطه داشتند برنج دوبرابر کندم قیمت داشت یا پایا پای معاوضه میشد - باید یقین داشت که اگر کنترل کندم را دولت بعهده نگرفته بود اکنو ن همین بلار ا بر سر مردم وکندم می آوردند .چرا دولت کنترل برنج را هم مانند کندم خود به عهده نمیگیرد واین بی انصافان را بجای خود نمینشاند ؟