SHAMAMEH.COM

یک نظر رباعی

یک نظر-- رباعی

جعفر ناظم رعایا

آنکس که تباهکار و کلاش بود —- – در قلب سیاه خود چو خفاش بود .   

درظاهرش آدمست ودر باطن دیو— چون گل که سر بوته خشخاش بود … ناظم