آزمایشهای بیولوژک وعوارض آن

پیامد آزمایشهای بیولوژیکی

نویسنده: جعفر ناظم رعایا

شگفت آور است که بعضی کشورها بهای بردگی خودرا بنام کمک مالی دریافت میکنند واجازه میدهند وبرای همیشه تحمل میکنند که تاسیساتی بنامهای دروغین تولید مواد شیمیایی در کشورشان ایجاد شود که کارشان آزمایشهای بیولوژیکی است که امنیت جانی بشریت را (بخصوص در آغاز مردم همان کشوررا )به خطر می آندازد وبه روی خود هم نمی آورند! 2- عجیب تر اینکه کشور های پیشرفته علمی/صنعتی مدعی آزادی عقیده وبیا ن هم هستند اما مردم آنها بر اثر عوارض شیوع اینقبیل آزمایشها در بد ترین شرایط هزار هزار کشته میشوند اما نفسشان به اعتراض در نمی آید !