SHAMAMEH.COM

یکی از اصول مدیریت سازمانها

یکی از اصول مدیریت سازمانهای پشرو

نویسنده: جعفر ناظم رعایا ---21/3/99

یکی از اصول مدیریت سازمانها ی پیشرو مترقی این است که متناسب با مقتضیات زمان برای تمام سرپرستان ومجریان بخشهای مختلف زیر دست دوره های آموزشی فنی ونظری مناسب ,بلند یاکوتاه مدت -چند وچندین روزه وساعتی -ضمن کار ,برقرار واجراکنند وآنان را با علوم وفنون مترقی زمان وسیاست گزاریها وخواستها وبرنامه ها واهداف مدیریت بالا سری آگاه نمایند و به همان آموخته های دانشگاهی وتجارب کاری پرسنل بسنده ننمایند تاهم به مهارت آنان افزوده ولیاقتشان درخشانتر وکاراتروبرای احراز مقامهای بالا ترواحتمال احراز پستهای بالاتر آماده تر شود وهم احساس خودکامگی واستقلال رای در وجود کسی پدیدار و تقویت نشود

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه