SHAMAMEH.COM

پیوستگی
 سازی که توساختی صد ا یی دارد
این تار که وصل کرده ای بر دل ما
 آن نی که نواختی نوا یی دارد
پیدا ست که پیوند بجا یی دارد