انتشار کتاب منشور بلورين وکتابهای دیگر
 از کفت خدا عمل به آيين کردم
تا تجزيه با رقه نور کنم
 روشنکر راه دانش از دين کردم
صيقل زده "منشور بلورين" کردم

 جعفر  ناظم رعایا

   باطلاع عزِيزان باز ديد کننده از سايت شمامه ميرساند :

کتاب منشور بلورين که تما م متن آن وارد سايت شمامه شده واز کم و کيف آن

اطلاع داريد چاپ گرديده ودر جزيان پخش قرار کرفته است.عزيزانيکه مايلند کتاب مذکوررا هميشه در دسترس داشته باشند ميتوانندانرا از کتابفروشيها ی معتبر ونیز تعاونی ناشران واقع در خبا استانداری مقابل هتل هشت بهشت تهيه نمايند و يا بوسيل ای ميل در همين سايت به اينجانب دهند علاوه بر کتاب هنشور لورین کتاب رهنمودهایی از قرآن در دو جلد نیز از تالیفات اینجانب بتازگی چاپ و منتشرگردیده است- علاقمندان  اطلاع د هند تا ترتيب ارسال آن داده شود.