هویت واقعی مولوی

 با توجه به بلاشهای اخیر  بعضی کشور ها  و سازمانها جهت انتساب میراث فرهنگی باقیمانده از مولانا-  بخود،چند بیت شعر سروده  ام که ذیلا

برای ملاحظه عرضه میگردد:   جعفر  تاظم رعایا

        مصاحبه رؤیایی با مولانا برای  کشف هویت ایشان

 

 مولوی را گوییا دیدم بخواب
فاش گو ای شهره درهر روزگار
اهل ترکستان و یاافغانیی
گر زبلخی از چه آنجا نیستی
کردی از ایران چرا ترک وطن
ترکها بودند ایرانی زبان
تو ز ترکان ترک نسبت کرده ای
کرده ای فرمان ایزدرا نکول:-
تو که اهل ربط و خط و خامه ای
بس فراوان باشدت شعر ومقال
میشمارد هر کست از خویشتن
مولوی بشنید چون این اعتراض
هر که باشد اهل جان و اهل دل
نام خودرا کن تو ثبت روزگار
نام باید ثبت جان و دل شود
ای بسا آمد در این گیتی بشر
من نوشتم بر شناسایی خویش
فاش گوید هر یکی با صدزبان
جمله دانند و تو هم میدانیم
هر که گوید هست با من هموطن
من بوم زاییده از بطن کلام
 گفتم ای دانشور و صاحب کتاب
از کدامین ملک وشهری و دیار
پارسی گویی ، مگر ایرانیی ؟
ازچه در قونیه رفتی زیستی
بین ترکان فارسی گفتی سخن ؟
یا تو یک عمری نگشتی ترکدان
چونکه ترکی بر زبان ناورده ای !
"همزبان قوم خود باید رسول"!
بر شناسایی خود بی نامه ای!
از خودت هز گز نگفتی شرح حال
مولوی را خود تو بشناسان بمن
گفت تنها رفتی ای شاکی به قاض
در شناسایی نمیخواهد سجل
بهر گمنامان سجل را واگذار
ورنه با مردن سجل باطل شود
رفت و زانها نشنوی نامی دگر
دفتر و دیوان از اندازه بیش
مولوی را بر شناسایی نشان
بلخیم ،ترکم ویا ایرانیم
تکیه کاهی بهر خود سازد زمن
گر تورا گوش است بشنو -والسلام

     

 

 جعفر - ناظم رعایا

 

                              بسم الله الرحمان الرحیم

  در بحثی که پیرامون اظهارات آقای دکتر سروش و مخالفان عقاید او که بعضی از فرآنشناسان هستند در گرفته است گروهی به طرفداری از دو طرف ،عقاید و دلائلی را ابراز میدارند که اگر  ما واقعیت را در نظر بگیریم هر دو طرف راست میگویند ،اما، اگر حقیقت را در نظر بگیریم  هر دوطرف در اشتباه هستند –چون اصل قضایا درست فهمیده نشده است.  اینقبیل بحثها هم یک سابقه ای به درازای تاریخ دارند و هیچگاه هم  به توافق روی اصل قضیه نینجامیده و تنها نتیحه آنها  ایجاد  مذاهب و مسالک و مکاتیب جدید  در دین بوده که متناسب با وسعت اندیشه وقدرت استدلال و زبا آوری و پافشاری هر یک از دو طرف شهرت و طرفدار و ثبات پیدا کرده است – اما هیچگاه دردی از اسلام و مسلمانان در مان نشده  وحقایق همچنان مکتوم مانده است.

     اگر با تدبر لازم از تعاریف خود قرآن کریم که کلام مسلم خداوند است برای دین یک الگوی هماهنگ با ناموس فطرت که خواست خداوند است تعیین، وبرای آن الگو طرحها و نقشه های متناسب با تعاریف خود قرآن ریخته و اجرا میشد  یقینا وضع عمومی جهان اسلام و مسلمانان غیر از اینی بود که هست و در چنین صورتی نه سوء تفاهمی برای سروش گونه ها پدید می آمد ونه نیازی پیش می آمد که خرمشاهی ها  از طرف مقابل مردود شناخته شوند.

    قرآن  مستجمع  یک سلسله اساس و اصولی است که برای بر قراری  یک نظام الهی  متناسب با ناموس فطرت  در جهان ما وضع گردیده  که هم عزت پیروان خودرا در این جهان تامین مینماید و هم آنانرا  در جریان  سیر بسوی کمال قرار میدهد تا شایستگی تقرب وقرار گرفتن در رضوان آفریدگاررا در مرحته بعدی احراز نمایند.

    اشکال مسلمانان و قرآنشناسان در این است که آن اساس و اصول را نشناخته اند تا در جریان عمل قرار گیرد  وخود وقرآن را در یک حصار محصور کرده و به جان هم افتاده و در عقب مانگی و سختی  وکینه توزی  بسر میبرند  و غیر مسلمانان فرصت طلب هم که وضع را چنین می بینند  نه اسلام را قابل قنول میدانند ،نه مسلمان را قابل احترام

 میشناسند و در این میان به به بهره کشی از جهان اسلام واهانت به مقدسات آن ادامه مید هند و این در حالیست که سروشها و خرمشاهی ها چشمشانرا بر دنیا بسته اند وبا هم

 در اویخته اند !

   نگارنده  دوازده فقره از اصول مورد نظر را از قرآن کریم اقتباس کرده  وبا تعاریفی مختصر و مقدماتی  در کتابی با نام "اصول آفرینش" تالیف و منتشر  نموده و متن کتاب را با متونی دیگر روی سایت اینتر نتی به نشانیwww.shamameh.com در دسترس علاقمندان به دین قرار داده  و در کار اصلاح و تکمیل آنها میباشد و عقیده دارد که در

 مورد قرآن بحثها  وترجمه و تفسیرهای بین الاثنین و تکروی کار ساز نیست  بلکه نیاز به  ایجاد یک سازمان تحقیقاتی و تخصصی عظیم و همکاری  بین المللی دارد وگر نه همین وضع موجود کم وبیش  استمرار خواهد یافت وروخ قرآن و اسلا م  شناخته نخواهد شد

                                       همراهی و همدلی