چکیده های اندیشه

                 بعضی از اسرازمغز                     

                                                                                                                             

   سراینده  :- جعفر  ناظم رعایا

هلا ا ي‌ خرد مندصاحب‌ نظر
ببين‌ آفرينش‌ چه‌ها كرده‌ است
ز يك‌ توده كوچك‌ پيه‌ گون
يكي‌ حجم‌ كوچك‌، در آرايش‌ است
جهان‌ را مبدل‌ به‌ معنا كند
ز هستي‌ اگر هم‌ بود بيشتر
نديدم‌ كه‌ گردد ز دانسته‌ سير
اگر از دهش‌، مايه‌ بيرون‌ كند
معاني‌ به‌ خاطر نگارش‌ كند
كند جمله‌ دانسته‌ها ضرب‌ در
نه‌ تنها به‌ چندي‌، چنين‌ مي‌كند
اگر خواست‌، علمي‌ كه‌ دارد به‌ سر
كند هندسه‌ علم‌ اعداد را
توان‌ را به‌ نيرو مبدل‌ كند
اثر دارد از كيميا بيشتر
اگر هر چه‌ دانش‌ درون‌ ريخته‌
نسازد از آن‌ خاطر خود پريش
بي‌ اشكوب‌ و بي‌ گنجه‌ و بي‌ قفس
تواند ز يك‌ چيز سازد هزار
به‌ خدمت‌ فرا آورد چشم‌ و گوش
به‌ همكاري‌ مغزهاي‌ دگر
وليكن‌ دریغا كه‌ مغزي‌ چنين
كه‌ آن‌ كس‌ كه‌ اينگونه‌ اعجاز کرد
ز چيزي‌ كه‌ بخشد به‌ ما رايگان
به‌ نابخردي‌ ناسپاسي‌ كنيم‌
وجود جهان‌ واقعيت‌ بود
چه‌ آن‌ كس‌ كه‌ ظرفيت‌ مغز داد
چو هستي‌ شناسي‌ مسلّم‌ بود
خدایا چه کردی دراین مشت پیه

بيا و در اعجاز خلقت‌ نگر
‌چه‌ اعجاز در مغز ما كرده‌ است‌
‌چه‌ ريزد درون‌ و چه‌ آرد برون‌
‌ولي‌ بي‌نهايت‌، به‌ گنجايش‌ است‌
نهان‌ در نهانخانه ما كند
توان‌ جاي‌ دادش‌ به‌ مغز بشر
نه‌ از بار سنگين‌ سر آرد به‌ زير
از اينگون‌ كنش‌، مايه‌ افزون‌ كند
عمل‌، طبق‌ علم‌ شمارش‌ كند
پيا پي‌ كند مايه‌ را بيشتر
به‌ چوني‌ دانش‌، همين‌ مي‌كند
مبدل‌ نمايد به‌ علمي‌ دگر
كند پيكره‌ سطح‌ و ابعاد را
رموز نهان‌ را مدلل‌ كند
كه‌ مس‌ را مبدل‌ نمايد به‌ زر
نگردد در آن‌ در هم‌ آميخته‌
‌چه‌ هر چيز باشد، نهد جاي‌ خويش‌
‌به‌ هر چيز مي‌باشدش‌ دسترس‌
در انواع‌ و اصلش‌ بود برقرار
‌به‌ دانش‌ بيفزايد و عقل‌ و هوش‌
فزايد به‌ گنجي‌ كه‌ دارد به‌ سر
‌نينديشد از صنع‌ مغز آفرين‌
كمي‌ پيه‌ گنجينه راز كرد
‌شناسيم‌ از آن‌ راز كون‌ و مكان‌
نه‌ صرف‌ حقيقت‌ شناسي‌ كنيم‌
ولي‌ هستيش‌ از حقيقت‌ بود
براي‌ خودش‌ نيز جايي‌ نهاد
كجا جاي‌ هست‌ آفرين‌ كم‌ بود
! که مارا به ایمن رساند ز تیه