هفت سین،هفت شین و.....

                   هفت سین ،هفت شین و هفتهایی دیگر

 

 

 

 

 

هفت سین  وهفت شین            سراینده   جعفر  ناظمرعایا

 هفت سین را هر کسی در سال نو
هفت سینی را که خواهم از خدا
سالمی،سعدی،سیادت هست وسور
زان سپس با هفت سین سنتی
سیب و سبزه، ستجد و سیر و سماق
چون فراهم ساختی آن هفت سین
شربت وشهد وشراب و شیر و شمع
عشق و عهد وعلم و عرفان و عمل
از کم وکبف وکمال کسب و کار
شادمان،پیروز با عمری دراز

 

طبق سنت میکند جمع آوری
بهرتان –باشد زنوع دیگری
سرفرازی و سرور و سروری
سفره نوروز خود را گستری
سمنوی خوشمزه،سکه زری
هفت شین را هم نگیری سرسزی
نزد شاهد باگل شهلا بری
عمر با عزت ،مقام افسری
کامران باشی وکامل بر خوری
سوی اهداف بلندت بگذزی