دو تبریک بمناسبت دو عید،87

عرض دوتبریک به همگان بمناسبت دوعید        سراینده :- جعفر  ناظم رعایا

 

 در این سال بخشد جهان آ فرین
یکی عید نوروز فرخنده پی
وز آن هردو،مارا دو آید بهار
یکی دشتهارا کند سبزه زا ر
یک روز و شب را کند همتراز
یکی گل ببار آورد گونه گون
بود فرصت کامرانی در آن
به گلگشت آن یک کشاند کسان
به جوبار آن آبها سیمگون
شگوفه بر آرد در آن شاخسار
درآن بوی گل میرساند نسیم
مبارک بود بر همه سال نو
سر ناظمی واستان خداست
که یارب به نور دل راستان
که باشند در این سرا کامران
 دو عید مبار ک به ایران زمین
دگر زایش سید مر سلین
ربیع الاول همره فرو دین
یکی قلبهارا گلستان دین
یکی عدل را داوری راستین
یکی از گل آرد ببار انگبین
رسد مژده رستگاری در این
کشد این یکی سوی خلد برین
به دریای این گوهرانی ثمین
شود خاک گیتی از این عنبرین
در این مژده رحم ، للعالمین،
همی زادروز رسول امین
برون بر کشد دست از آستین
کن ایرانیان با سعادت قرین
به دیگر سرا با نبی همنشین