بنام خدا- خلاإ ؟

 

پاسخ : خلاء                 پاسخگو  :- جعفر  ناظم رعاایا             

بنام خدا
با تشکر از تعاریف دل خوش کننده شما –پیوسته دلخوش باشید
1- خداوند گنج بزرگ جستجو گری و حق باوری را به شما بخشیده وقدر آنرا هم شناخته اید-موفق تر باشید.
2- سرشت آدمی هم طبق اصل تزویج از دو ویژگی سرکشی و خویشتنداری ترکیب یافته است که در بیان قرآن فجور و تقوا نامیده میشوند که معادل است با انگره و سپنتا و هر دو را باید بر اساس نظام آفرینش بطور یکسان تقویت و محافظت نمودتا متعادل باشند . بنا بر این انسان متعادل و متکالل آن است که نه زاهد مآب و
دنیا گریز باشد ونه مادیگرا و شر انگیز.
3- اهرمن در دین زرتشت در حقیقت همان ابلیس در دین اسلام است که آفریده شده و در مقابل پیامبرا ن عامل
هخالف است ( نه دربرابر خدا) تا اصل تزویج یا تقابل در همه اجزاء آفرینش بر قرار باشد و از بر خورد اضداد حرکت ادامه یابد و تکامل صورت پذیرد.
4- طبق اصل تزویج یا تقارن آفرینش واجزاء آن-،خلاء در مقابل ملاء است و خود یک چیز است ،هر چند در آن هوا برای تنفس نباشد. خلاء اگر از چیزی که ما آنرا نمی شناسیم پر نبود باید طبق قانون ظروف مر تبطه جو زمین را در خود می مکید – حد اقل این است که خلاء مکان است ومکان خود"وجود" است ومحتوی چیز یا چیز هایی است از نوع آنچه برای ما قابل ادراک نیست – چه بسا اتر یا اثیر که قدیمیان آنرا کره آتتش نا میده اند باشد - شاید هم بتوان گفت : مرزی است نا مرءی وبسیار محکم که نمیگذارد کرات و کهکشانها باهم بر خورد کنند ومتلاشی شوند یا بگو نیروهای جاذبه ودافعه هستند ؟ درحال نظر بنده از مطرح کردن خلا ء این است که بخشی بسیا ر مهم از عالم وجود است که تحقیقاتی پیرامون آن انجام نشده است