SHAMAMEH.COM

بنام خداوند مغز آفرین

بنام خداوند مغز آفرین          نویسنده :- جعفر  ناظم رعایا
 

به صلاخ انسانیت است که محققان شبیه سازی حیوانات را رها کنند وبه شبیه سازی گیاهان بپردازند هر کسی از جایگاه یک انسان باید نگران زندگی و سر نوشت آد میان باشد – و بنده نیز یک انسانم – اما نگرانی امید وار:- اکنون امکانات و منابع طبیعی جهان جوابگوی مردم زمان میباشد ،هر چند بتدریج کمبودها بیشتر حود نمایی خواهند کرد –مانند حاملهای انرژی و مواد غذایی که هم رو به کمبود شدن است و هم گرانتر شدن که اخبار آنها پیاپی به گوش میرسد.
ماشین آلات انرژی سوز روز به روز بیشتر تولید میشود گه هم حجم آنها وهم مصارف آنها هدر دهنده انرژی و سرمایه و هزینه تراش است و هم منبع انرژی روبه پایان یافتن است که پیوسته تهییه آنها مشکلتر و گرانتر میشود وبر مردم جها ن فشار می آورد. از سوی دیگر فضای زمین عمدتا بر اثر تاثیر فصول کیهانی و عارضه گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در حال گرمتر شدن است که عامل تعییرات جوی و زیست محیطی و خشکسالیها و محدود تر شدن تو لیدات کشاورزی و تاثیرات منفی در تغذیه انسانها یی میگردد که پیوسته بر تعداد آنها افزوده میشود.
پس انسان مآل اندیش باید از هم اکنون مشکلاتی را که گریبانگیر نسلهای آینده میشود ادراک نماید وبرا ی رو برو شدن با آنها چاره اندیشی نماید. حوشبختانه آفریننده مهربان به هر یک از بندگان خود .گنجی گرانقدر بچشیده است که هرچه بیشتر از ان برداشت شود به ذخایر آن بیشتر افزوده می شود وآن مرکز استعدادها وادراکها و تجزیه و تحلیل حوادث و تجارب و علوم وفنون و نتیجه گیریهای بیشمار و شگفت انگیز – یعنی مغز انسان است که با بکار گیری آن در راهیابیهای درست میتوان از تمام خطرات ایمن گذشت وبرای مشکلات راه برون رفت یافت و زمینه های رستگاری انسان را گسترش داد. ما هم اکنون شاهد نهضتهای علمی و تحقیقاتی وامید آفرین در سراسر جهان وگسترش شگفت انگیز علوم وفنون و اختراعات و اکتشافات بیشمار هستیم و این همه را یک سلسله تمرینها و زمینه سازیها و مانور های مقدماتی ،دانسته و ندانسته (0مبتنی بر خواست خداوند) هیدانیم که داشمندان برای دفع هجوم حوادث عظیم طبیعی که در آینده فرا روی مردم جهان قرار خواهد گرفت – دنبال می نمایند زیرا هدایتهای فطری انسانهارا بسویی جهت میدهد که متوجه آن حوادث بشوند وبرای پیروزی بر آنها آمادگی لازم را پیدا کنند. مشکل مهم و بسیار حطرناک آینده آدمیان نخست آب است وبه تبعیت آن تهیه غذاست که از هم اکنون چهره های عبوس آنها به صورت خشکسالی وکمبود غذا و گرانی تاحدودی آشکار گردیده و در بعضی کشورها تا کنون گروهی را به کام مرگ فرستاده و گروه دیگری را با گرسنگی و نقص غذایی دست به گریبان کرده است .
با این بیان نیاز رو به تشدید امروز و فردای انسانها آب شیرین برای آشامیدن و کشاورزی برای تولید غذا ومصارف بهداشتی میباشد که باید از هم اکنون و پیش از اینکه نیاز مندیها بحران آفرین بشوند برای مقابله با آنها هدف سازی و برمامه ریزی کرد و تحقیقاترا بسوی آنها جهت دار نمود. بدیهی است که آفرید گار پیش از آفریدن بندگان خود هرچه آب لازم بوده است در دریاها روی هم انباشته وهر چه غذا لازم باشد بصورت خاک روی زمین تلمبار کرده ووسیله بهره وری از آنهارا در پدیده ای شگفت انگیز بنام مغز آراسته و در جمجمه انسان ها جاسازی نموده است تا در هر دوره ای از تاریخ بشر با تدبرات و چاره اندیشیهای لازم آنهارا با نیروی خلاقه خدادادی خود بکار بگیرند و نیاز مندیهای خودرا بر طرف نمایند.
بدیهیست که با توجه به جمعیت روز افزون جهان و تباهکاریهای انسان در محیط زیست و تغییرات جوی ناشی از فصول کیهانی که سبب خکسالی ها و ذوب شدن ذخایر یخ و برفها وافزایش سطخ آب دریاها و زیر آب رفتن دشتهای پست وگرمتر شدن مداوم هوا و کمتر و آلوده تر شدن آب رودها و چشمه سارها روز بروز از آب سالم مورد نیاز مردم جهان کاسته وادامه زندگی دشوار تر خواهد شد و لذا انسان ناگزیر باید از هم اکنون برای رفع مشکلاتی که در پیش دارد به شرح زیر چاره اندیشی واقدام نماید:-
1-از هم اکنون با سرمایه گداریهای هنگفت به شناسایی هر چه بیشتز منابع انزژی جایگزین دارو توسعه ی بهینه آنها به منظو ر بکار گیری آنها در شیرین کردن آب دریاها در مقیاس وسیع کار بردی در امور کشاورزی تا حد زیر کشت بردن بیابانهای بایر موجود و حتی کویرها و سایر مصارف ضروری آینده اقدام نماید.
2انسان جز به منظور توسعه ی تخقیقات خود تا حد گشودن راز های آفرینش وتقویت قدرت خلاقه خود به ادامه تحقیق در امر شبیه سازی حیوانات نیازی ندارد و لذا باید بسوی رمز گشایی و شبیه سازی گیا هی به منظور شبیه سازی محصولات کشاورزی جهت تولید مواد غذایی مصنوعی تغییرجهت علمی ؟تحقیقاتی بدهد تا حدی که بتواند آنهارا مصنوعا به تولید انبوه برساند و نیاز های روز افزون اینده جمعیت جهان را تامین نماید. شاید عنوان کردن این قبیل اهداف و برنامه ها و پیشنهاد ها .هذیان گویی و به گفتاری ملایم تر بلند پر وازانه تلقی گردد ،اما اگر ما باور داشته باشیم که آد می خلیفه خداوند بر روی زمین است باید باور کنیم که او در جایگاه خلافت میتواند دارای خصیصه خلق و ابداع بشود و اسرار آفرینش
را بگشاید ونیروهای نهانی طبیعت را در جهت اهداف خود بمنظور سیر بسوی کمال به خدمت خود در آورد. علاوه بر این ، انسانی که به دانش شبیه سازی خیوانات د ست یافته است بطور اسانتر میتواند به شبیه سا زی تولیدات گیاهی بپردازد و جاییکه متلا گیاه میتواند مواد نشاسته ای یا غلات و میوه های گوناگون بسازد جرا آدمی از جایگاه خلیفه الهی نتواند به چنین اهدافی دست یازد؟
هر گونه گیاهی یا اندام هرحیوانی از آب وخاک وهوا ونو ر ترکیب یافته است که آنها نیز از ترکیب فلزات و شیه فلزات و گازها نشاءت گرفته اند . آب وخاک و نور وهوا به مقدار فراوان روی زمین انباشته است . انسان خواند توانست در سایه علم و فنن وهنر که از مغزی که خداوند به او بخشیده است می تراود در اینده بهره بگییرد  مواد مذکور را تحت شرایطی به ماشینهای دست ساز خود بدهد واز آنسو غذاهای مورد نیاز را تحویل بکیرد. پس کسی ا نسانهارا از تنگناهای اینده نهراساند زیرا خداوند درنظام آفرینش همه نیاز های آفریدگا نرا کار سازی فموده است؟ سران ملتها باید به توسعه علوم وفنون و تشویق دانشمندان بپردائند و مردم را به ناروا نهراسا نند

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه