SHAMAMEH.COM

پاسخ به سه پرسش

با سلام به همگان وتشکر بسیار ازحسن نیت توانگر بزرگوار که پرسشهای سه گانه زیرینرا مطرح نموده اند:-
علم چقدر باید پیش برود ؟-علم باید آن مقدار پیش برود که بندریج بشر هارا انسان و انسانهارا" آدم" کند یعنی به مقام خلیفة الهی برساند وانسانی که به مقام آد میت
برسد دیگر برای انجام خواسته های خود به ابزار ووسیله انجام کار نیازی نخواهد داشت زیرا چون اراده کند خواستهایش انجام خواهد شد – در این صورت آدم خواهد توانست در
تمام اجزاء هستی دخالت خرد مندانه کند اما اساس هستی و گسترش آن برای آفریننده باقی خواهد ماند..با توجه به روند پیشرفت علوم تجربی هم همین نتیجه به دست می آید .
2- سعادت انسانها در چیست؟:- سعادت انسانها در "آدم" شدن است که با خویشتن شناسی و همدیگر شناسی آعاز میشود و به خدا شناسی می انجامد . در پیمودن این مسیر
آدمی پیوسته وبا تمام وجود سعادت را ادراک میکند و نهایتا در دریای بیکران خشنودی آفریدگار شناور میشود
3- وظیفه ما در قبال ترقی دنیا چیست؟:- ما هم اکنون در حد وسط از مدنیت جهانی قرار داریم . در بخش علوم و صنایع و امکانات زیستی از بسیاری گشورهای مادیگرا عقب تر هستیم و از بسیاری کشورها هم پیشرفته تر میباشیم –ولی در این حد میانه ی مدنی ؛از خیلی کشورها در دین و معنویت نیرو مندتر هتستیم –هر چند اشتباهات بیشماری هم داریم که لارم است آنهارا باز شناسیم و در اصلاح باورهای دینی خود پیوسته مطالعه وتجدید نظر نماییم و همزمان نقاط ضعف خودرا در امور مدنی نیز بحد ی تقویت کنیم که از این بابت نیز پیشرو و الگو بشویم زیرا وضعیت موجود ما چیزی نیست که با توجه به دهنمود ها ی خداوند قابل قبول باشد.

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه