میلاد فرزند کعبه خجسته باد

میلاد فرزند کعبه بر همگان خجسته باد

 بر دختر اسد گه زادن نیاز شد خلوتگهی
بگشود درب خانه ی خودرا به روی او
بر مادر علی بشد آن قبله قابله آمد
من در شگفتم آنکه در آن میهمانسرا کی بود
از بطن او علی چو در آن خانه راه یافت
در روز گار غیر علی خانه زاد تیست
او بود خرد سال و پدر را ز دست داد
چندان ز ابن عم گرامی گرفت درس
فرقی که ماند اینکه محمد رسول بود
دانای وحی گشت چو فرزند افدرش
درب علوم دین نبی با زبان او
آنسان به پروراند پر و بال و جسم وجان
تیغش که بهر دین سپری جانپناه بود
با ذوالفقار دست خدا در گه نبرد
کوتاه کرد دست بداندیش دین ستیز
در روز فتح مکه - بتان کرد واژگون
این بود کز تلالویءنوری فراز نور شد
جای نبی هماره برازنده علیست
میلاد او به مردم دنیا خجسته با د آنسان
نا ظم !چه غم که در بگشایند بر بهشت
 که بار خدا چاره ساز شد
در کعبه رفت فا طمه ودر فراز شد
ملک فرود و فراهم جهاز شد
میهمان ،و که مهمان نواز شد!
رو بر زمین برسم ادای نماز شد
تنها همو به فخر، از این امتیاز شد
اما ز مهر ختم رسالت به ناز شد
تا با کتاب وحی خدا همتراز شد
او نیز جا نشین به عراق و حجاز شد
وز کائنات با خبر از رمزو راز شد
بر روی مردمان خرد مند باز شد
تا در شکار زاغ و زغن شاهباز شد
بر شرک و کفر شعله وری جانگذاز شد
چون شیر شرزه حمله وری یکه تاز شد
تا دست او به تیغ دو پیکر دراز شد
آن گه که روی دوش پیمبر فراز شد
خیره چشم ظلمت و در احتراز شد
زانگه که او به بستر احمد براز شد
که کار دین زوجودش به ساز شد
بر هر که مهر حضرت مولاجواز شد