علل و عوامل جنگها

علل وعوامل جنگها و پی آمد های فاجعه آور آنها
علل و عوامل جنگها چه بین دونفر یا چند نفر ،یا محلی و داخلی ،ویا میان دو کشور ویا حتی جنگهای بین المللی و جهانی باشد ،اختلاف نظرها ویا اتفاقات بسیار کوچکی هستند که پیش از اینکه از کنترل بیرون روند براحتی قابل پیشکیری یا اصلاخ هستند.
پیش در آمد آغاز جنگها درست مانند یک ویروس و یا یک میکرب است که وارد یک بدن مستعد میشود که ابتدا با واکسینه کردن بدن قابل پیش گیری است واگر وارد شد در مرحله بعدی با سرم یا داروی دیگری بسهولت قابل در مان است ولی اگر در مان نشد ومزمن وکهنه گردید دیگر توسط پزشگان حاذق ومصرف داروهای بسیار مئوثر هم درمان آن مشکل خواهد شد و عواقب آن متناسب با نوع ویروس یا میکرب و میزان استعداد محیط ممکن است فاجعه بار هم بشود.
ما در این بحث با توجه به شرایط و مقتضیات زمان علل و آثار بعضی از جنگهای جهانی را مختصرا مورد بر رسی قرار میدهیم و از خوانندگان عزیز در خواست مینماییم که اگر در
جریان جنگها ی کوچک بین دو نفر یا چند نفر قرار گرفته اند که توانسته اند آنهارا ریشه یابی کنند {بدون ذ کر نام اشخاص در گیر در جنگ ) واقع امر را بنویسند نا در صور تی که اموزنده با شد بنامشا ن منتشر گردد. – اکنون پس از ذکر توضیح مذکور بر میگردیم به بیان علل و
عوامل سه جنگ از جنگها :-
1- جنگ جهانی دوم – جنگ جهانی دوم با این علت آغاز شد که آلمان میخواست راه آبی تنگه
دانتزیک را که در جنگ جهانی اول از دست داده بود از هلند پس بگیرد و بنا بر این به هلند حمله کرد و چون پیروز شد طعم پیروز ی ناشی از قدرت وسوسه اش کرد تا به کشور های دیگر نیز که یا هلند هم دردی واظهار طرفداری میکردند هم حمله برد وپیروز شد –
وچون تنگه مذکور در جنگ اول جهانی توسط شوروی از آلمان گرفته و به هلند واگذار شده بود از شوروی نیز عقده ای چرکین وآزار دهنده به دل داشت و لذا به شوروی هم حمله کرد و در این جریان پای آمریکا هم به میان کشیده و بدین تر تیب مبدل به جنگ حهانی شد.
پس علت آغاز جنگ جهانی دوم وجود اختلاف بر سر تنگه آبی خلیج دانتزیک بود که چه بسا اگر احساسات چرکین جنگجویی در مغزافرادی مانند هیتلر و انحصار طلبی هلند نبود
ممکن بود قضیه استفاده از این تنگه را با مذاکره ورا هیابیهای سیاسی و صلح آمیز حل و
فصل نمود.
2- جنگ جهانی اول – در سال میلادی 1914 یک دانشجوی یوگوسلاو بنام گاور یللو یک
شاهزاده اطریشی بنام آرشیدوک فردینانند را (احتمالا بر اثر رقابتهای عشقی ) به قتل میرساند و این بهانه سبب حمله اطریش به یوگوسلاوی و دخالتهای طرفداران این دو کشور
به همدیگر و نهایتا جنگ جهانی اول میشود و در همین جنگ است که تنگه دانتزیک هم از
تصزف آلمان به تصرف هلند در می آید .
پس، علت این دو جنگ جهانی که ملیونها انسان برسر آن هلاک شد و خسارتهای بیحساب
به مردم سراسر جهان وارد گردید فقط یک رقابت عشقی هوسناک این دو نفر بوده است ؟!!
3- جنگهای صلیبی – پس از اینکه فلسطین که مر کز بنیاد ادیان ابراهیمی (یهودی، مسیحی واسلام) توسط اعراب مسلمان فثح گردید بمدت چها ر صد سال جزو کشور های اسلامی با
عدالت و آرامش کامل اداره میشد و پیروان همه ادیان برادرانه در کنار هم می زیستند و آزادانه به انجام مرا سم دینی خود می پرداختند اما با مسللط شدن تر کان سلجوقی بر جهان اسلام منجمله فلسطین –بعضی از دست نشاندگان سلجوقی در فلسطین بنای بد رفتاری با
زائران مسیحی را میگذارند که از کشورهای غربی به فلسطین می آمده اند . رفتار خشونت آمیز ترکان با اروپاییان سبب میشود که پاپ اوربن فرانسوی در سال 1095 میلادی در حمایت از زائرا ن، به تحریک مسیحیان و شاهان کشور های اروپایی برای بیرون آوردن
فلسطین ار دست مسلمانان بپردازد ونتیجتا جنگهای صلیبی بین اروپا و مسلمانان آغاز میشود وبمدت دویست سال (!) به طول می انجامد و سر انجام نیز اروپاییان بدون نتیجه گیری از حملات خود دست از جنگ بر میدارند.و عقی نشینی میکنند.
این مسلم است که اگر حکام ترک هم مانند اسلاف عرب خود با زائران فلسطین به مسالمت
وعدالت بر خورد میکردند جنگهای دویست ساله صلیبی بوجود نمی آمد که غده چرکین و مزمن آن بعد از هشتصد سال و در قرن حاضر در دل وجان غر بیها سر باز کند و مشکل امروزین فلسطینرا بوجود آورد.
با توجه به موارد مذکور ملاحظه مینمایید که جنگهای بزرگ جهانی علل و عوامل بسیار کوچک وراه حلهای بسیار آسان داشته اند که به علت ندانم کا ری و بد سیاستی دست اندر کاران تا حد
فجایعی بزرگ در مقیاس جهانی گسترش یا فته وآثار شوم ودراز مدت از خود باقی گذاشته اند.
ما انشااءلله بعددا مطالبی پیرامون حوادث حوزه خلیج فارس هم خواهیم نوشت و این بحث را به تجزیه و تحلیل خواهیم نشست .پس رشته کلام را در دست داشته باشید ومنتظر دنباله آن
بمانید