گفتاری کوتاه پیرامون خلیج فارس

سر دبیر محترم روزنامه وزین ایران- باعرض سلام -----عطف به مقاله محققانه با عنوان" تاریخ حاکمیت ایران بر خلیج فارس "که در صفحه 15 شماره 3958 درج فر موده اید مراتب زیررا یاد آوری مینماید :-
اقدامات بسیار مهم وسرنوشت ساز امامقلی خان سپهسالار رشید و دلاور شاه عباس کبیر در لشگر کشی
و حمله به ارتش مجهز و قلاع مستحکم و سلطه استعماری 120 ساله پر تغالیها وشکست دادن و کوتتاه کردن
دست انها از خلیج فارس –منجمله مجمع الجزایر بحرین که ضمن عقد قرار داد ها و دخالت رسمی دولت انگلیس که اعتراف ضمنی و در عین حال صریح دولت انگلیس به مالکیت ایران بر سر تاسر خلیج فارس است از هر سندی روشنتر و محکمتر میباشد .
باتوجه به این واقعه بسیار مهم تاریحی غیر قابل انکار و اسناد مربوط به آن برای اینجانب روشن نیست
که جرا دولتمردان و محققان ما به این دخالت برحق مالکا نه و برقرار کردن مجدد حاکمیت ا یران بر خلیج فارس که از آفتاب روشنتر است استناد نمیکنند و به این مدعیان عربی بودن خلیج فارس ومحرکان غربی که خود ازهمه آگاهتر هستند صریحا نمیگویند که : علاوه بر اسناد ونقشه های تاریخی عیر قابل انکار- شما در آنروز که ایران برا ی واپس گیری خوزه مالکیت
خود از اشغالگران پرتغالی شجاعانه می جنگید و خون میداد کجا بو دید ؟
با توجه به واقعه تاریخی بسیار مهم مذکور پیشنهاد مینماید:-
1- اسناد قراردادهای ایران با انگلستا ن در امر آزاد سازی خلیج فارس از استعمار 120 ساله پرتغال و نیز
شرح نکات برجسته عملیا ت ارتش ایران به سرکردگی امامقلی خان به عنوان اسناد رسمی دولت ایرا ن
در سازمان ملل منتشر و ثبت قانونی بشود.
2- تر جمه همین اسناد و شرح عملیات مذکور توسط نمایند گان سیاسی ایرا ن در تمام کشورها برای سیاست
مداران و روزنامه نگاران بر جسته ارسال گردد.
3- شرح مفصل اقدامات نظامی و سیاسی ایران برای واپس گیری خلیج فارس از اشغالگران پرتغالی به انضمام اسناد مربوط به آن درتمام روزنامه ها و نشریات داخلی منتشر گردد-با آرزوی توفیقات شما .جعفر- ناظم رعایا

اصفهان –تلفن 6614492
Email :j_nr1307 @yahoo.com گفتاری کوتاه پیرا مون خلیج فارس

دنبال بحث مربو ط به علل و عوامل جنگها وپیامدهای فاجعه با ر آنها ،مطالب زیر را پیرامون حوزه خلیج فارس عرضه میداریم .چون نکات اساسی ابن بحث حاصل تحقیقا ت وبر مبنای نظرات خود نگارنده است بسیاری از آتها بیسابقه است ودر جایی دیگر دیده نمیشود احتمالا به علت تازه بودن مورد توجه خوانندگان فرار خواهند گرفت :
1- پیدایش نسل کنونی انسان و پیامبران و ادیان توحیدی وحوادث عظیم درحوزه خلیج فا رس.
2- وضعیت منحصر به فرد و استرا تژیکی خلیج فارس در تمام جهان.
3- تا ثیر عظیم اقتصادی،صنعبی ،سیاسی ،نظامی وبطور کلی مدنی خلیج فارس در جهان.
4- تاثیرات ملی /میهنی و فرهنگی خلیج فارس در کشور های خود حوزه.:
1- پهنه خلیج فارس تقریبا 232850کیلو متر مربع و طول آن تقریبا 800 کیلو متر است و
یدینتر تیب پهنای آ ن بطور میانگین تقریبا کسلو291 متر وجزو دریاهای کم عمق است که ژرفای آن از صفر تا صد متر متغیر میباشد .
این خلیج به علت نزدیکی به خظ استوا دارای هوای استوایی و مرطوب و آبی به نسبت شورتر از آب سایر دریاهاست وبنا بر این د ر انتهای آن به اسانی از آن نمک مرغوب استحصال میشود.
باتوجه به شرایط اقلیمی حوزه خلیج فارس اگر پیدایش نسل موجود انسان بر روی زمین
رامربوط به بعد از آخرین دوره یخبنان که در حدود بیستهزار سال پیش بوده است بدانیم حوزه
خلیج فارسن مناسبترین محل در روی زمین است که حضرت آدم درآن ظهور کرده است – زیرا:
1- رودخانه های متعدد آب شیرین که از دامنه های جنوبی سلسله جبال زاگروس به سوی
یک حوزه ی وسیع دارای شرایط اقلیمی استوایی در این حوزه جریان دارد .
2- پس ار سپری شدن تدریجی دوره یخبندان به علت بر آفتاب – یا بگو خورستا نی(؟) بودن این حوزه که دارای
آب کافی و اراضی حا صلخیز وسیع بوده و هست ، زودتر از جاهای دیگر گیاه وجانور
و انسان میتوانسته است به وجود آید ورشد و نمو نماید.
3- طبق تعاریف باب دوم از سفر پیدایش کتا ب تورا ت ، خداوند آدم را در سر زمین حویله
(که به احتمال قوی حویزه فعلی میباشد ) که مصب رود خانه های دجله وفرات وفیشون
وجیحون بوده است بوجود آورده وسپس اورا به باغ عدن که سمت شرقی حویله بوده
انتقال داده است (یعنی آدم بر اساس خواست خداوند به سر زمین عدن که در کنار ساحل
شرقی باب المندب که گلوگاه دریای سرخ است هجرت نموده است ).
4- بعدا وقایعی اتفاق افتا ده که آدم ناگزیر شده است به ناحیه خلیج بنگال مها جرت کند و در جزیره سر اندیب که به محل هبوط آدم معروف میباشد مهاجرت نما ید و در آنجا تکثیر شود
و به شبه قاره هند واز آنجا به تدریج به تمام جهان پراکند ه و منتشرو ساکن گردد.
5 – از اینکه معروف است که قبر حضرت حوا –همسر آدم - در جده واقع د ر کنار دریای
سرخ که شهر معروف جده در عربستان سعودی در آنجا بنا شده است –واقع میباشد
ینظر میرسد که در یکی از سفرهای آدم و همسرش – حوا در در محل کنونی جده
فوت کرده و به خاک سپرده شده است .
علاوه بر اینکه طبق تعاریف مذکو ر حوزه خلیج فارس محل ظهور آدم و تکثیر بنی آدم
بوده است این حوزه سز منشاء وقایع بسیار مهم زیر نیز بوده است:-
ا – این حوزه محل ایحا د توفان نوح بوده است ( برای آگاهی بیشتر در ایخصوص به فصل
چگونگی وقوع توفان نوح در جلد اول" کتاب رهنمودها یی از قرآن کریم در حل مشکلات
مدنیت " از تالیفات اینجانب مراجعه نمایید—کتاب نامبرده هم چاپ و منتشر گردیده و هم
جزو تالیفات دیگر وارد سایت الکترونیکی اینجانب به نشاانیwww.shamameh.com
شده و در دسترس همگان قرار گرفته است).
2- حضرت ابراهیم که ابوالانبیا و بنیان گذار دین توحیدی میبا شد در بندر اور گه درآن زمان
کنار خلیج فارس بوده است به وجود آمده و در یزرگسالی و پس از مبازراتی با شرک و بت پرستی و شگستن بتهای بابلیان از این حوزه مهاجرت میکند و خانه کعبه را بنیاد می نهد
وسرانجام در فلستین فعلی رحلت میکند و در محل کنونی شهر الخلیل که منسوب به اوست
دفن میگردد. بنا بر این هم بنیان گذار خانه کعبه وهم ایجاد کننده ی مرکز قلسطین که هم مرکز
ادیان توحیدی کلیمی و مسیحی و قبله اول مسلمانان میشود حضرت ابراهیم بوده است که ازاور
برخاسته است که در کنار ه غربی خلیج فارس واقع بوده است.- باید توجه داشت که خلیج فارس قبلا تا حدود شهر کنونی شوش و بندر اور (خنستگاه حضرت ابراهیم ) امتداد داشته
و بتدریج از رسوبات رود خانه هایی که از سلسله جبال زاگروس سرچشمه میگیرند پر شده و
به حد فعلی رسیده و هم اینک نیز آرام آرام در حال پر شدن و عقب نشینی میباشد .
3- تمام پیامبرانی که نام آنان در قرآن کریم آمده است وبه اشاعه ادیان توخیدی پرداخته اند در
حوزه خلیج فارس بوجود آمده و رشد یافته و به نبوت و رسالت بر گزیده شده اند .
نگارنده شرح حال این انبیاء را با خاستگاه و محل ماءموریت و مسیر هجرت و محل رحلت
آنا ن را با شعر و روی نقشه در کتاب منشور بلو رین بیان داشته .و در دسترس علاقمند ان قرار داده ام – تا آینجا که اطلاع یافته ام چهارده نفر از انبیاء نیز در ایران مدفون هستند که
اگر خدنوند توفیق دهد در یک فر صت مناسب به شرح احوال آنان خواهیم پرداخت .
در پسایند دنباله بحث وقایع مختصر خلیج فارس را ارایه خواهیم کرد- انش