ترجمه منظوم آیات نور

ترجمه منظوم آیات نور (35 تا40از سوره 24)

در آیات نور این معانی در است :- به هستی خداوند روشنگر است
بود نور او در مثال این چنین چو مشکانی از عنصر آبگین
به مشکات باشد جراغی زنور به فانوس روشن، زجنس بلور
که مانند خورشید تابان بود که از زیت زیتون فروزان بود
درختی است زیتون بسی بار ور نه در خاور است و نه در باختر
ندارد نیازی به افروختن بود نور بخشنده بی سوختن
به هستی بود نور آن بر ترین کز آن روشن است آسمان و زمین
وز آن نور آنرا که خواهد خدای شود سوی نور خودش زهنمای
کند در مثل نور بالای نور همه جان وتن را سرا پای نور
خدا میزند این مثل بهر ناس کز این نور بخشی نماید سپاس
-----------------
در آن خانه هایی که خواهد خدا ی شکوهنده گردند و شایسته جای
در آنهاست تسبیح و نام الاه بهر بامداد و به هر شامگاه
نه سرگرم کس در خرید و فروش نیاید به جز نام یزدان به گوش
ز افزوده خواهی همه بی نیاز به یاد زکات و ادای نماز
بترسند از آن روز سختی کزآن دگر گونه گردد دل و دیدگان
چنین است آری،به فرجام کار که آید زمان حساب و شمار
که بخشد خدا بهره ی کار ها بسی بیش از مزد کردارها
بلی او ببخشاید از فضل خویش به شخص نکوکار از اندازه بیش
-------------------
کسانی که نسبت به دین کافرند سرابی به قلب کویری درند
که باشد در اندیشه تشنگان چو یک برکه آب و رود سوی آن
چو آید به نز دیک آن با شتاب نیابد نشانی ز یک قطره آب
ولیکن بیابد در آنجا خدا که پاداش اورا نماید ادا
کند باور آنجا :که پروردگار بو د چیره بر هر حساب و شمار
ویا از شگفتی و از خیرگی در افتد به در یایی از تیرگی
که تو فنده موجی فراز سرش بپوشاند از نیرگی پیکرش
همی موج خیزد فرازای موج که ظلمت بپوشاندش تا به اوج
فرازای امواج ظلمت،سحاب فزاید سیه سایه بر تیره آب
بدانسان که گردست آرد به در به ظلمت نه بیند زدستش اثر
که را گر خدایش نبخشید نور زانوار حق هست بسیار دور
ترجمه منظوم آیات نور (35 تا40از سوره 24)