ایجاد امید در نسل جوان


پرسیده اند که چگونه میتوان در نسل جوان امید ایجاد کرد؟
پدران و مادران و اشخاص مصلحی که قصد ایجاد امید در نسل جوان را دارند با ید یا تابع نظام مدنی و مادیگرا – ویا تابع نظام مدنی و معنوی اسلام عزیز باشند .
درنظامات مدنی و مادیگرا مردم به این نتیجه رسیده اند که با ید تلاش کنند تا مزدی در یافت کنند و آنرا برای رسیدن به اهداف و خواستهای خود به مصرف برسانند .
از توجه به رهنمودهای قرآن کریم نیز که قول مسلم خداوند است همین نتیجه به دست می آید – فرقی که هست این است که در اسلام هم کار باید مشروع باشد و هم مورد مصرف در آمدها ،اما در نظامات مادیگرا این دو شرط لازم الرعایه نیستند.
ما از میان آیات بسیاری که در اینخصوص نازل شده است به عرضه تر جمه سه آیه زیر بسنده مینماییم:-
1- کسیکه برای آینده خود خواست و هدفی داشته باشد و قلبا وبا اطمینان برای آن بکوشد ،
چنین کسی تلا ش و کوششش با ارزش و سزاوار پاداش شناخته میشود –یعنی اگر نکوشد هرگونه امید و آرزویش بیهوده میباشد –آیه 19 از سوره اسراء.
2-بدانید که انسان به هیچ چیزی نخواهر رسید جز به نتیجه کوشش وتلاش خودش –آیه 29
از سوره نجم – یعنی انسان باید بداند که امید و آرزو ی بدون تلاش و کوشش بیهوده است.
3- خوب دعا کردن و وامید نیکو داشتن بسوی خداوند بالا میرود ،اما عمل صالح آنرا بالا میبرد – یعنی اگر در جهت رسیدن به امیدها و آرزوها تلاش سزاوار کنید میتوانید به نتیجه امید وار باشید وگرنه هرچه دعا کنید وهرچند دعاها زیبا و فصیح باشند بیهوده خواهد بود.آیه 10 از سوره فاطر.
بنا بر این چه خود انسان امید و آرزویی داشته باشد و چه دیگری بخواهد در وجود او امید
وآرزو ایجاد کند باید برای این امر قبلا به طراحی وبرنامه ریزی جهت ایجاد وانجام کار برای
رسیدن به آرزوها بپردازد،زیرا پند واندرز ودعا ونذر و نیاز بدون تلاش و کوشش کار ساز نخواهد بود- باید درخت را در مزرعه حاصلخیز کاشت و پرورش داد و سپس امید به
ثمر و میوه جیدن داشت.
چون چنین است ،هر پدر و مادر یا مصلح و خیر خواهی باید از همان آغاز اصلاح پذیری
نسل جوان را در مسیر خیر و صلاح قرار دهند و به کار و کوشش جهت رسیدن به اهداف
مورد نظر هدایت و همراهی نمایند تامفید واقع شود وگر نه با فراهم کردن امکانات زیستی و تحویل آنان به جریان آموزشی متداول نتیجه ای حاصل نمیشود –زیرا نهایتا هم که در کسب یک درجه دانشگاهی هم موفق شوند معلوم نیست کجا وکی و چه شرایطی
بتوانند ار آن بهره مند شوند. پند و اندرز هم جهت ایجاد امید در دل کسی که بی هدف و نا آ شنا به نتیجه کار و کوشش بار آمده است بیهوده است . نسل جوان باید با آگاهی از نتیجه کار وتلاش هدفمند در جریان کار قرار گیرد تابه آینده ای ثمر بخش امید وار گردد.
چوب تر را چناکه خواهی پیچ نشود خشگ جز به آتش راست
خلاصه اینکه همینگونه که اخیرا خانواده ها برای داشتن چند فرزند برنامه ریزی میکنند
با ید برای اینکه فرزندشان چگونه تربیت وآماده برای یک زندگی سعادتمندانه بشود نیز بر نامه ریزی نمایند نه اینکه اورا به امید آموزش و پرورش رها کنند تا بی هدف درسی
بخواند و مدرکی بگیرد که نداند چه فایده ای بر آن مترتب است.ورهنمود آیه 19 از سوره اسراء نیز همین است که دربند یک فوقا خلاصه مفهوم آنرا عرضه داشتیم