ناشنال جئوگرافی

نویسنده جعفر ناظم?ر تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۸۷ ساعت ۱۵:۲۵
با سلام به همگان- مقاله مورد نظر جوری زیرکانه ترجمه وخلاصه گیری شداست که احساسات ضد اسلامی بوجود آورد وآن بخش از ان که با آغاز  
افزایش تعداد دختران دانشجو بر پسران ووضع کنونی کشور آغاز میشو د عمدا متروک گذاشته شده است. به نظر بنده هرگاه ما مو ضوعیرا مطالعه میکنیم باید پیش از اینکه خودرا غرق در مقاله و نویسنده آن بنماییم مقاله و نویسنده آنرا در اختیار خود بگیریم وبه اثبات برسانیم که ما هم هستیم. 
برای نمونه : ماگذشته ای افتخار امیز در پشت سر داریم و زمان حال را در پیرامون وآینده را در پیش رو - پس اکنون اصل قضیه "ما" هستیم که بهتر است بدانیم کیستیم ، چکارة ایم ،وچه میخواهیم ؟ اینکه کسانی گذشته 
هارا بهشت مینمایانند و کسانی امروز را و کسانی آینده را - خود ما چه  
میدانیم ، چه می فهمیم وچه میخواهیم ؟ چرا باید خودرا در این میان گم کنیم 
و هیچ انگاریم؟ 
در گذشته کشو ر ما کورش وداریوش بوده اند ودارا هم بوده است که سر شکستگی ببار آورد 0 شاه عباس بوده و سلطان حسین هم بو ده است ! 
ووووووو بعضیها افتخار آفریده اند و بعضیها سر شکستگی - ما اگر به  
افتخارات بنازیم سر شکستکیها را چه کسی با ید تحمل کند و چرا؟ 
هم اکنون هم دوست و دشمن و مثبت و منفی و حقیقت و واقعیت را ازهم  
تمیز نمیدهیم ! 
برای خود سازی بمنظور رو برو شدن با آینده هم که بر نامه ای نداریم - 
یعنی خودرا ندانسته وابسته به دیگران کرده ایم تا یکی بگو ید به عقب برگرد  
یکی بگوید چشمانت را به بند وبه پیرامون منگر و دیگری بگوید از دید من به آینده نگاه کن !!! 
حضر ت علی فر موده است : ما فات مفی و ما سیاتیک فاین 
قم فاغتنم الفرصت بین العدمین 
و سعدی آنرا خلاصتا و به شعر چنین تر جمه کرده اسjj   سعدیا دی رفت و فردا هم چنین در دست نیست   از میان آن و این فر صت شمار امروز را 
    

جعفر نا ظم در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۸۷ ساعت ۰۵:۵۸       نویسنده  
باعرض سلام به مدیرا ن نستوه وهمه کسانیکه به گونه ای باسایت سده لنجان رابطه بر قرار کرده اند -بنده قلبا دوست ندارم که از خودم دفاعی به عمل
. بنده بر اسا س تفکر و عقیده خود چیزهایی مینو یسم و به دیگران هم حق میدهم نظراتم را نپذیرند یا مردود بشمارند.
آقای " ایراندوست" هم حق دارند . بنده در تو ضیحا تی که پس از خواندن
اصل مقاله نشنال جئو گرافی داده ام به نکاتی اشاره کرده ام که ناقد عزیز
که باعجله میخواسته انتقاد کنند آنهارا مورد تو جه قرار نداده اند و گرنه جور دیگری انتقاد میکردند . اکنون از ایشان خواهش میکنم یکبار دیگر با آرامش
آن توضیحات را بخو انند و با توجه به توضیحات زیر نیز نظر خودرا اعلام دارند:-
1- ما کورش و داریوش و امثا ل آنهارا را دوست میداریم یا ایرانی را که آنها بر
آن حکمرانی کردند و گسترش دادند .
2- آیا آن ایران همه اش برای ما دوستداران باقیمانده است یا قسمت کوچکی
مانده است ؟
3 - اگر قسمت عمده آن از دست رفته است آیا باید حکمرا نان نالایق را هم دوست داشته باشیم؟
4- اگر حکمرانان و نسل و نژاد پبشینیان ما مورد نظر نیستند پس باید خاک سر زمینی را که هم اکنون هر یک از ما در قسمتی آز آن زیست میکنیم
دوست داشته باشیم که میشود وطن دوستی؟
5- اگر چنین باشد منظور از دوستی چیست ؟ ایا همین بس است که بگوییم
آنرا دوست داریم یا در برابر دوستی تکلیفی هم بگردن ما هست "؟
6- اگر تکلیف بر گردن ما هست بین ما و کورش و داریوش چة فر قی هست که
آنان به میهن خود خدماتی گردند و ما نمیکنیم ؟ و فقط به ادعای میهن - دوستی بسنده میکنیم و خودرا پشت سر کسا نی که هزار ها سال پیش به رحمت خدا رفته اند پنهان مینماییم؟
7- اگر بگوییم برای خدمت کردن ما به میهن موانع بیشمار هست مگر برای پیشینیان نبود وآنها مفت و مسلم پیروزی و افتخار بدست آوردند وبرای ما بیادگار گذاشتند ؟
8- آیا سر زمین را و نیاکان آفتخار آفرین مارا کسی آفریده یا خودشان بوجود آمده اند؟
9- اگر کسی آنهار آفریده است آیا هنوز هم وجود دارد و میتواند به ما هم کمک کند یانه ؟
10- اگر وجود دارد و میتواند به ما هم کمک کند آیا عاقلانه تر این نیست که ما
آن کسی را بیشتر دوست داشته با شیم که هم میهن را آفریده است وهم سا کنان آن از جمله مارا ؟
11- اگر چنین باشد تکلیف ما در برابر این حقیت چة میشو د وباید در جستجوی
حقیقت وپیداکردن راه حقیقت دوستی باشیم یا نباید ؟
12-این یک واقعیت است که ما ایرانی هستیم وباید وطن خودرا دوست داشته
با شیم همانگونه که با ید خانه خودرا دوست داشته باشیم و از آن حفاظت کنیم تا هر دزد و دغلی در آن وارد نشود و امنیت آن را تهدید نکند - اما کدام خانه را ؟ آن خانه عهد کورش و دار یوش را که قرنهاست قطعه قطعه شده
و هر قطعه اش با رژیمی ومحدوده ای خاص نامی بخود گرفته و نیمه مستقل یا مستعمره گونه جزو نقشه جغرافیای جهانی به ثبت رسیده است ؟
13- یک قسمت از ایرا ن قدیم فلسطین بود - مصر - عراق اردن - سوریه - لبنان -
ترکیه- ترکمنستان- افغانستان -پاکستان- عمان- یمن- عربستان وووو -دیگر کشور های پیرامون که خراجگذار بوده اند . ما اکنون کد امیک از این بخشهای جدا شده را میتوانیم دوست داشته با شیم ؟ برای نمونه فلسطین را که اگر
کسی بگوید این همه ظلم به آن نارواست حتی بعضی از مردم خودمان هم
به این اعتراض،اعتراض میکنند ؟ واین هم همان فلسطینی است که کورش آنهارا نجات داد وکارش آن چنان افتخاری آفرید کة ادیا ن آسمانی اورا ناجی برحق وبالا تر ار پیامبران میدانند و قرآن اورا با نام ذوالقرنین مورد تکریم قرار داده و هنوز هم جها نیا ن از او به عظمت یاد میکنند!1 حال اگر کسی بگوید
بهتر است مردم فلستین خودشان آزادانه سرنوشت خودرا تعین کنند آزادی
خواهان جهانی به او عنوان..... میدهند ؟!!
من ایران کنونی را دوست میدارم که در آن زندگی میکنم ومیکوشم تا قدمی هر چند کوچک در اصلاح آن بردارم چون نه در عهد کورش و داریوش بودهام که
برای کشور گشایی در رکا ب آنان شمشیر بزنم ونه در دوره دار اوسلطان حسین بوده ام که برحال کشور زار زار بگریم - من در امروز کشور زندگی میکنم ، نه در دیروز آن که از دستم رفته است و نه در فردای آن که ازآن خارج
شده ام و دستم ازآن کوتاه خواهد شد- البته آینکه بتوانم قدمی بردارم که
ایندگان هم بخواهند رد آنرا دنبال بکنند حرف دیگری است که اثباتش ممکن نیست .
13-من نمیخواهم بیشتر از این وارد جزئیات بشوم اما ناگزیرم به این نکته تاکید کنم که اگر حس وطن دوستی داشته باشم باید به همین مقداری باشد
که اکنون در آن بسر میبرم وباید در حد توان بکوشم آن را اباد تر و سربلند تر نگاه دارم چون میدانم دل بیگانگان از کجا داغ شده است که برای کشور ما میسوزد ؟!. من در جستجوی حقیقت هستم و در این راه میکوشم . اگر به آن دسترسی پیدا کردم زهی سعادت واگر نیافتم نزد وجدان خود شر منده نخواهم بود و یقین دارم نشنال جئوگرافی"ها" بیشتر از ا ینکه به فکر ملت ماباشند به فکر تقویت بنیه مالی خود هستند - شاید یادتان باشد که همین مجله که به نقشه جغراف و تاریخ جهان هم بخوبی آکاه است همین پارسال نقشه خلیج عربی را مطرح کرد -که لابد آن هم از سر دلسوزی برای مابوده است؟ ایا آقای ایراندوست مثلا به این نکته کاملا روشن توجه کرده اند که منظور مجله مذکور در تمام صفحات خود عکسی با کتیبه ای خاص را در حالیکه تصویر یک زن باحجاب را برآن افزوده چاپ کرده است چه چیزی را میخواهد ثابت کند ؟ همین کشوری که مدعیان آن را دوست میدارند هزار و چهار صد سال است اسلام را پذیرفته است . صریح بگویید که کشوررا با اسلام دوست دارید یا بدون اسلام ؟ اگر با اسلام دوست دارید آن مقاله فقط بمنظور تضعیف اسلام چاپ شده است ونه ایران دوستی و اینگونه دوستیها واقعیتی است مشابه رفتن گرگ در لباس میش برای چوپانی. بد یهی است که در فرهنگ دینی
ما نواقص بیشمار است همانگونه که در همه جا و در همه ادیان بسیار است
و خود نگارنده در اینخصوص منتقدی سر سخت هستم و لی این دلیل نمیشود که برای دستمالی قیصریه را به آتش بکشم . اگر کسی خداو پیغمبر و قرآن را قبول داشته با شد باید خود تلاش کند حقایق را بدست آورد و نارواییهارا بدور
بریزد و حتی المقدور دیگران را هم از حقیقت آگاه کند نه اینکه با دیدن نارواییها
حقیقت را هم نادیده بگیرد وبه اصول هم پشت کند و دایگان غرض ورز را دلسوز تر از مادر به پندارد! اگر هم کشور را بدون دین اسلام میخواهد که باید مردانه و صریح بگوید که کشوررا از یزد گرد به قبل دوست میدارد ؤان هم بدون زرتشت!!