گلایه ای از دارندگان استعداد ادبی

گلایه ای از دارندگان استعداد فر هنگی /هنری
در دوجلسه ای که بنده در گرد هماییهای انجمن باران و علاقمندان به فرهنگ وادب شهرستان لنجان که در تالار شهر داری سده تشکیل شد شرکت کردم ار مشاهده تعداد چشمگیر فرهنگ دوستان شگفت زده ودر عین حال شادمان شدم وبه اینده درخشان جنبش ادبی شهرمان امید وار گردیدم ،بخصوص که گاهگاهی مطالبی نیز از عزیزان در سابت سده منتشر میگردید- اما، متاسفانه کم کم از آثار شعرا و نویسندگان جدید کاسته شد تا جاییکه اکنون نوشته های سایت منحصر به نوشته ها و دستیا فته های مدیران و نویسندگان سنتی سایت شده است که باعث اندوه میباشد.
خوشبختانه سایت سده با همت مدیران سخت کوش وفرهنگ دوست آن، در میان سایتهای دیگر جای خودرا به خوبی باز کرده و اعتبار وشهرت کافی بد ست آورده و خوانندگان فراوانی به آن علاقمند شده اند و این امیدرا بوجود آورده است که در فر هنگ میهن تاثیر گذار وباعث افتخار خواهد شد – ولذا سزاوار نیست که مورد کم توجهی فرهنگ دوستا ن
شهرستا ن وبخصوص با استعدادان و دارند گا ن ذوق ادبی خود سده قرار گیرد.
اگر عیزان و بخصوص جوانان تازه کار انتظار دارند که هر چه نوشتند بدون هیچگونه تغییر وویرایش یا ملاحظاتی دیگر وارد سایت شود وگرنه باآن "قهرمیکنند "باید عرض کنم که این توقعی است ناشی از کم تجربگی در نویسندگی و شاعری وحقایق دیگر-زیرا اولا سایت نمودار صورت و سیرت فرهنگی منطقه است وباید حامل وبیانگر پیامهای ارزشمند
و حکیمانه ای باشد که معرف شخیت صادر کنندگان و مورد استقبال خوانندکان ،نه تنها در سطح کشور بلکه در پهنه و فضای جهانی قرار گیرد که هریک ار آنان دارای ذوقها و سلیقه ها ودرجات دانش و بینش و مشربها ی خاصی هستند واز خواندن موضوعات سایت
احساس اتلا ف وقت و بیهودگی نکنند –ونیز مدیران برای نشر مطالب ناچارند ملاحظاتی را
مراعات کنند که شرح آنها به درازا میکشد .
با توجه به موارد خلاصه شده ی مذکور نکات زیر برای عنایت بیشتر فرهنگ دوستان
عزیز یاد آوری میگردد:-
1- اگر دقت کرده باشید از حافظ –تسان الغیب یا سعدی یا فردوسی ومولوی و نیز سایر مفاخر ملی/فرهنگی ما هر یک فقط یک کتاب باقی مانده است که پذیرش همگانی یافته است
در صرتی که هریک از آنان مسلما مطالب دیگری هم (حد اقل به صورت تمرین وسیاه مشق) نگاشته اند که یا خود آنهارا بدور ریخته اند ویا فرهنگ عموی آنهارا نپذیرفته و لذا
بتدریج نابود گردیده و از یادها زدوده شده اند –وبنا بر این خود هم انتظار نداشته اند که
همگان انهارا بپذیرند – اما پیوسته مینوشته و عرضه میکرده اند تا هم خود ممارست پیداکنند
و هم مردم آزادانه هر آنچه را می پسندند از میان آنها بر گزینند.
2- استعداد ادبی و مطالعه و تحقیق و نگازش تابع نظام فطری آفرینش است که متاسفانه
ما از راز آن غافل مانده ایم . در نظام ففطرت انتخاب اصلح حاکم است. برا ی نمونه:-
اگر یک انسا ن برای رفع گرسنگی و تشنگی وادامه حیات روزانه بطور متوسط دو کیلو
گرم آب و غذا فراهم ووارد هاضمه خود نماید فقط در حدود" سه گرم" از آن جذب بدن میشود 1997گرم آن دففع میگردد – یعنی نظام بدن آنچه را ضروری باشد جذب مینماید و انسا ن هم فطرتا نمیتوا ند بهسرشت خود بگوید که چو ن تو فقط سه گرم از آنچه را فراهم کرده ام پذیرفته و جذب کردی پس از این، دیگر برایت آن مقدار آب و غذای متعارف را تهیه نخواهم کر د ؟
3--هر نشریه و یا سازمان فر هنگی برای خود خط مشی وسیاست وهدف ویا محدودیتهای
مخصوص بخودرا دارد که ممکن است هر مطلبی را در یافت میدارد مغاایرتی با مقررات
و اهداف ان داشته باشد (هر چند ممکن است بسیاری از مطالب دریافتی متین و مستدل و
ومنطقی هم باشد ) اما نتواند آنهارا بپدیرد و لذا فرستنده نباید ناراحت بشود .
برای خود بنده گاهی اتفاق افتاده است که در مقاله ای بیست سی صفحه ای ویا یک کتاب چند صد صفحه ای یک جمله چند کلمه ای آن مغایر اهداف دریافت کننده شناخته شده واز پذیرفتن آن سر باز زده اند مگر اینکه یا موضوع را اصلاح کنم ویا ایراد گیرنده را با توضیحات کافی قانع نمایم –هر چند ممکن است ایراد وارده از اساس نا روا بوده باشد ولی
هیچگاه مایوس نشده و به کا ر ادامه داده ام ،زیرا خود من هم اهدافی دارم که باید دنبال کنم.
مگر میشود که اگر در بعضی راههای تنگ سرعت گیر ویا محدودیتهایی دیگر ایجاد کرده اند کسی که داری هدفی است لج کند و دیگر از آن راه عبور نکند؟
گاهگاهی بعضی از نویسندگان یا شعرای تازه کا ر به عذر کم بودن موضوع یا بگو سوژه یا در انتظار گل کردن احساس (!) دست از کار کشیده اند که این شیوه عذر بد تر از گناه است. تمام اجزاء هستی و نیز کل عالم هستی سوژه است و خود انسان نیز غیر از احساس دارا ی صفات و خصوصیات و اجزاء واعضاء و اندام بیشمار است که هر یک میتواند عنوان یک سلسله تحقیقات و تعاریف. مو شکافیها و شرح و بسطهای مفصل و یا منجز منثور ویا منظوم قرار گیرد . به قول سعدی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح دات،پس در هر نفسی دونعمت موجو و بر هر نعمتی شکری واجب! ویا میگوید :- برگ درختان سبر در نظر هوشیار هر ورقی دفتریست معرفت کردگار.
ولذا هنر مند تیز بین میتواند برای هر ذره کوچکی از اجزاء آفرینش شرحهایی مبسوط
به رشته تحریر و یا نظم در اورد مشروط بر اینکه خود را در دایره کوچک "احساس "مجصور نکند زیرا احساس تنها یکی ازویژگیهای بیشمار انسان است که علاوه بر آن جان،
روان، اندیشه،خرد،عقل ةعشق ، ابتکار،خلاقیتو صدها خصوصیت معنوی دیگر و نیر درتن
اندام و اعضای بسیا ر و در آنها جریانات خون ، لنف ،الکتریسیته.پلاکتها ،گوشت، پوست،
رگ وپی ، استخوان و در هر یک از اینها میلیارد ها سلول و در هر سلول دنیایی عظیم از رازها و رمزهای بدیع آفرینش تعبیه شده است که انسان میتواند از مشاهده و مطالعه آنها گرفتار آنچنا ن دیوانگی و شیفتگی بشود که هر نفس جنون آمیزش ترنم و تغزلی باشد که
فرشتگان خدارا به وجد اورد !
وهمینگونه است که اگر یک انسان خود باوراستعداد های خدا دادی و توانمندیهای هنری و فطری خودرا انچنانکه خدایش خواسته است بکار گیرد و ماده را با معنی
ودین را با دنیا و غیب را باشهود و دانشرا با عرفان وآیات آسمانی را با آیات زمینی تر کیب
کند و جایگاه خودرا در مقام خلیفة الهی باز شناسد میتواند جهانی از نوبسازد و بین جهانیان کوس لمن الملک بنوازد چه رسد به اینکه از سده سر برافرازد وبرای کشور خود فرهنگی نو بسازد و افتخار بیافریند؟
بنا بر این محدود کردن دنیای بیکران ادب وهنر وفرهنگ در بیان احساسات
که از پنجاه سال پیش بر فرهنگ کشور ما تحمیل گردید جز ایجاد سرعت کیر وحفر گودال و پاچال در مسیر فرهنگی ما بسوی کمال مفهوم دیگری ندارد و این معنی با ید کاملا مورد نوجه نسل جوان ادیب و هنر مند میهن عزیز ما قرار گیرد .
سخن در این مجال بسیار است آنچنانکه جوانان با استعداد و توانمند بالفطره واماده هنر
ورزی و ادبب پروری وفرهنگسازی نیز فراوان است . تنها اراده وا نتخاب هدف و خود باوری و شهامت و شجاعت برای وارد شدن در مسیر کمال ونهراسیدن ازشکستهای احتمالی
و افزایش نشانینهاو دانستنیهاو پیروی از پیشتازان راه‌آگاه وبه هدف رسیده بایسته است که آن
هم دور از دسترس نیست.
پس ای عزیزان با راهسپاران همراه شوید ، بگویید و بشنویدو نمانید وبروید و باور داشته باشید که به هدف خواهید رسید:- وان لیس للانسان الا ما سعی – وان سعیه سوف یری:-
وباور داشته باشید که برای انسان جز نتیجه کوشش چیزی حاصل نمیشود – ومطمئن باشید
که بزودی نتایج کوششهای او دیده خواهد شد – سوره نجم آیه 39-بنویسید وبنویسید   هرچند دیر پذیرفت شوند. با درود به همه عزیزان.ناظم