انتشار کتاب عظمت قرآن کریم

انتشار کتاب" عظمت قرآن کریم"

کتاب "عظمت قرآن کریم "که حاوی 100 مقاله پژوهشی پیرامون رهنمودهای
قرآن کریم درتمام امور مدنی و جهانشمولی آنست, به قلم نگارنده چاپ و انتشار
یافته و در کتابفروشیها در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
همچنین خواستاران میتوانند تعداد مورد در خواست خودرا از طریق پست
اعلام نمایند تا ترتیب ارسال داده شود.:-(info@shamameh .com)
.