SHAMAMEH.COM

علل افزایش گرمای زمین

علل افزایش گرمای زمین                     نویسنده :- جعفر  ناظم رعایا

همزمان با آغاز نهضت علمی و صنعتی درغرب روشنفکرانی که از سیاهکاریهای آباء کلیسا به تنک آمده بودند بتدریج همصدا شدند و مخالفت با سیاهکاریهای آباء کلیسارا آغاز کردند وباعث بدبینی مردم نسبت به دین کلیسایی وکوتاه کردن دست آباء کلیسا از متن زندگی مردم و عطف توجه آنان از دین به علوم تجربی وصنعت وتجارت وتقویت مادیگرایی شدند وچون تمام توجهات و اهتمام مردم روی علوم تجربی و صنایع و مادیات متمرکز گردید و این رویه نیز بنوبه خود کمک کرد که علم وصنعت و ثروت رشد و گسترش سریع تری پیدا کند وموجب اعجاب جهانیان وبخصوص جهان اسلام بشود . رشد و توسعه مذکو رسبب ایجاد تمایلات غربگرایی در شرق اسلا می بویژه درمیان روشنفکر نمایان گردید تا جاییکه ظواهر فرهنگی غرب را الگوی فرهنگی خود گرفتند بدون اینکه تلاشهای آنهارا در توسعه ی امور مدنی مورد توجه و عمل قرار دهند.الگو قرار دادن ظواهر فرهنگی غرب پیامد های زیر را در بر داشت:-
1- قرآن و دین اسلام را همانند کتب مقدس عهدین وادیان پیش از اسلام پنداشتند.
2- مانند غربیان دین را باعث عقب ماندگی پنداشتند وبه تضعیف عقاید دینی پر داختند.
3- به معنویت ستیزی وغرب گرایی وخود باختگی روی آوردند وآداب و فرهنگ و ملیت خودرا به هیچ شمردند
بدون اینکه گرایش به علوم و فنون غرب را نیز الگوی خود قرار دهند .
به این تر تیب خمودگی علمی وعملی در شرق اسلامی تشدید شد وتوسعه امور مدنی به فراموشخانه تاریخ سپرده شد و شرق آماده پذیرش استعمار وسیادت غرب و تن دادن به ذلت بردگی پنهان وفر مانبرداری گردید و این در حالی بود که شرق با سابقه فرهنگی مدنی دراز مدت باستانی ,یک پیشینه علمی عملی درخشان(تراز غرب)یک سر زمین وسیع و انباشته از سرمایه های طبیعی خدادادی و بالا تر ازهمه یک گنجینه عظیم رحمت و هدایت الهی بنام قرآن کریم در اختیار داشت ودارد که براحتی میتوانست و میتواند با بهره گیری از تلفیق و تدبیر و کاربردی کردن این همه مواهب و نعمات خدا دادی مقام شایسته وسزاوار خودرا در میان جهانیا ن احراز نماید. گرچه غرب سالها سایه سیاه استعمار خودرا بر شرق "خود باخته" فرو افکند وسرمایه های سهل الحصول آنرا برایگان برد ولی آنچه باقیمانده است هم اکنون نیز آنقدر عظیم و گرانبهاست که براحتی میتواند شرق اسلامی آسیب دیده را بازهم به پیروزی برساند وبر کرسی افتخار و فرمانروایی بنشاند. از این میان بزرکترین عامل پیروزی و افتخار آفرین قرآن است که دانشمندان غرب به علت بد بینی به دین کلیسایی قرون وسطایی و تبلیغات کینه توزانه کنیسه ای وکلیسه ای از آن غافل ماندند ومانده اند وآنرا همردیف کتب دیگر شمردند و میشمارند واز بهره دهیهای بیشمار وبینهایت آن خودرا محروم کردند ومیکنندو مسلمانان "آماری"نیز به پیروی از الگوهای غربی خود از تعلیم وتعریف و تحقیق وتدبیرشایسته درآن غافل ماندند آنچنانکه هنوز قفل این گنجینه عظیم آسمانی بسته و دست نخورده وآماده رمز گشایی ودین آرایی و عزت افزایی میباشد. اگر چه خود نباید برقلم و زبان بیاورم لیکن به پیروی از فرمایش پیشوای بزرگم حضرت علی (ع)که فرموده است
تکلمواتعرفوا " بخواست ویاری خداوند تاکنون درفهم وبیان بعضی از اشارات قرآن توفیقاتی داشته ام که آنهارا ضمن نوشتار ها به فرهنگ دین عزیز اسلام عرضه داشته ام و یقین دارم که اگر تاکنون همه آنها درحد سزاوار مورد توجه قرار نگرفته در آینده قرار خواهد گرفت ودین باوران پذیرای آنها خواهند شد. یکی از آن مفاهیم که بخشی از آن مربوط به بحث مورد نظر یعنی" علل گرم شدن زمین و گلخانه ای شدن جو وپیامدهای خطرناک آن برای نسل حاظر و آیندگان است موضوع وچگونگی قرار گرفتن منظو مه شمسی در نظا م
کهکشانی است که ان نیز به نوبه خود تابع نظام عمومی حاکم بر کائنات میباشد. مشکل جهانی وفرا گیر زمان ما که در اینده نیز استمرار خواهد یافت افزایش تدریجی گرما وگلخانه ای شدن جو به علت مصرف روز افزون حاملهای انرژی زای فسیلی و گاز های حاصل از توسعه صنایع وفعل و انفعالات فیزیکی وشیمیایی و تخریب جنگلها و مراتع و سبزه زارها میباشد که پیامد های آنها کمتر شدن اکسیژن درهوا و بیماریهای تنفسی وآب شدن یخ وبرفهای قطبین زمین وبالا آمدن سطح آب دریاها وبه زیر آب فرو رفتن اراضی و سکونتگاهها وکمتر شدن تولیدات کشاورزی ومراتع وافزایش آلودگی آبها وخشکسالیها و....... میباشد.
آنچه گفته شد وبیشر عامل ایجاد و کمک کننده به افزا یش گرمای خطر آفرین برای زمین وزمینیان است که مورد توجه دانشمندان واصلاح طلبان قرار گرفته و اگر همگان بخواهند وهمت گمارند تاحدودی قابل کنترل هست ولی همه علت نیست-بلکه عامل اصلی این است که زمین که در نظام حاکم برمنظومه شمسی در فصول مختلف در مدار خود در اطراف خورشید حرارتهایی کمتر یازیاد تر و متناسب با فواصلی باخورشید دارد دریا فت
میدارد- همراه با کل منظومه شمسی تحت تاثیر نظام کهکشان را ه شیری نیز قرار دارد و از اوضا عی که بر آن حاکم است نیز متاثر میگردد, وبه عبارتی دیکر , مطابق تعاریف قرآن کریم( که همه آنهارا در این مقال نمینوان تعریف کرد) قرینه و مشا به همین نظام کلی که بر زمین حاکم است " در مقیاسی بسیار بزرکتر " بر کهکشان
راه شیری و سایر کهکشانها نیز حاکم میبا شد:-
1زمین در منظومه شمسی در مداری بیضوی اطراف خورشید میگردد – خوشید نیز با سیارات خو د که درلبه خارجی کهکشان قرار دارندهمه مجموعه مانند یک سیاره – باتفاق سایر منظومه های بسیار پیرامون خورشید عظیم کهکشا ن میگردند.
2- در جریان خاص گردش زمین به دور خورشید فصول چهار گانه وکم وزیاد شدن حرارت و شب و روز و....پدید
می آید- همیگونه نیز در جریان گردش منظومه شمسی در اطراف خورشید کهکشانی فصولی چهار گانه خاص ودریافت حرارت کم ویا زیاد و شبانه روزوتابستان و زمستا ن و دو دوره اعتدال بهاری و پاییزی و..... بوجود می آید. چون چنین است وکل عرصه منظومه شمسی تحت تاثیر حرارت و برودت کهکشان واقع است زمین نیز علاوه بر تاثیر پذیری داخلی, تحت تاثیر فصول کهکشانی کرفتار سرمای شدید خارجی قرار میگیرد که منجر به ایجاد دوران یخبندان ویا تحت تاثیر تابستان کهکشانی حرارت بسیار شدید در یافت میکند که در دوران آ ن هر گونه گیاه و درختی روی زمین میسوزد و نسلهای حیوانات و انسانها منقرض میگردد- و بدینترتیب میتوان گفت که ایجاد حیات بر روی زمین پیوسته آغاز و پایان دارد که بتکرار تجدید میگردد. با توجه به اینکه زمین در آغاز شکل گیری مانند یک گوی آتشین گداخته و مشتعل بوده و در جریان شناوری و سیر در فضا بتدریج حرارت شدیدی را که دا شته از دست داده تا جاییکه دارای پوسته سفت وسرد وجوی نسبتا ملایم و متعادل وقابل ایجاد وتکمیل حیات شده است, این مقدار حرارتی که از سوختن مواد انرژی زا روی زمین تولید میشو د باید به بیر ون از جو زمین هدایت و رها گردد , مگر اینکه بگوییم منظومه شمسی هم اکنون رو به کمان کانونی که مرکز خورشید کهکشان راه شیری در آن قرار دارد در حال پیشرفت است که مقدمه پایان بهار
وآغاز تابستان کهکشان است وحرارت آن در داخل منظومه شمسی و منجمله زمین تا ثیر کرده و روبه افزایش میباشد و نهایتا به انقراض حیات در روی زمین خواهد انجامید که اجتناب ناپذیر هم میباشد. اما در عین حال دست بر داشتن بشر از مصرف بیرویه حاملان انرژی با عث به تاخیر افتادن انقرا ض حیات حواهد شد.
تو ضیحات تکمیلی بیشتر را که ازرهمودهای قرآن کریم اقتباس گر د یده است در خلاصه شده زیر ملاحظه نمایید:


قرآن کریم صراحت دارد كه آسمان‌ها و زمين از لحاظ كيفيّت نظا م مشابه هستند، و چون درد و يا چند چيز مشابه، هر خصوصيّتي كه براي يكي از آن‌ها ثابت شود براي ديگران هم ثابت است، و بشرحي که همه میدانند براي زمين دو حركت وضعي و انتقالي و چهار فصل ثابت است، در مورد آسمانها نيز مسلّم و ثابت مي‌باشد. بنابراين آسمانها , واز آن جمله کهکشان را ه شیری که منظومه شمسی ما نیز جزو کوچکی از آن است نيز - داراي حركت‌هاي وضعي و انتقالي و چهار فصل بهار، تابستان، پائيز و زمستان هستند كه ما آن‌ها را فصول چهارگانه فلكي مي‌ناميم .. دليل ديگر بر وجود فصول فلكي اين است كه ثابت شده است كه در روي زمين انقلابات عظيم و متعدّد‌ بوقوع پيوسته است كه از مجراي طبيعي خود زمين عملي نبوده است.
مانند دوران يخبندان، و دوران گرماي سخت كه موجب سوخته شدن جنگل‌هاي و انقراض نسل حيوانات شده است، و نيز طوفان نوح ـ و لذا احتمالاً زمين، علاوه بر اينكه بر اثر گردش به دور خورشيد داراي چهار فصل طبيعي مي‌باشد به تناوب كه مدّت زمان آن براي ما فعلاً مشخّص نيست، تحت تأثير فصول فلكي نيز قرار مي‌گيرد، و در تابستان فلكي منطقة منظومه شمسي منجمله زمين شديداً داغ مي‌شود به نحويكه همة چيزهاي قابل احتراق آن مي‌سوزند، و در زمستان فلكي يخبندان شديد ايجاد مي‌شود كه در چنين وضعي نيز همه موجودات زنده يخ مي‌زنند و مي‌ميرند.
هر چند بيان اين مطلب بي‌سابقه براي خواننده عزيز باعث شگفتي مي‌شود، ولي براي ما با توجّه به اشارات آيات به احتمال قريب به يقين روشن است كه ايجاد حيات و تكميل و انقراض آن روي زمين به تناوب صورت مي‌گيرد. بدين ترتيب كه با شروع فصل معتدل فلكي حرارت زمين نيز و شرايط طبيعي زمين، آماده براي ايجاد حيات مجدد مي‌شود، و موجودات بتدريج رو به كمال مي‌روند تا برسد به يكي از فصول زمستان فلكي كه زمین مسکو نی ما نيز تحت تأثير سرمای سخت آن يخ مي‌زند، و موجودات زنده مي‌ميرند، تا باز هم برسد به يك فصل تابستان فلكي كه باز هم در نتيجه حرارت زياد موجودات زندة روي زمين مي‌ميرند.
و ما احتمالاً هم اكنون در يك فصل بهار فلكي هستيم كه آرام آرام به سوي تابستان پيش مي‌رويم و روزي آنقدر زمين داغ خواهد شد كه هيچ چيز تاب تحمّل آنرا نخواهد داشت، و همه خواهند مرد، و مقدّمة قيام قيامت بدينگونه فراهم مي‌شود. بنا بر این هم اکنون که حرارت زمین بتدریج رو به افزایش است همه آن ناشی از افزایش سوختهای فسیلی وبوجود آمدن حالت گلخانه ای در جو زمین نیست ,بلکه بخش عمده آن نتیجه این است که منظومه خورشیدی در گردش خود به تابستان فلکی در حال نزدیک
شدن میباشد.
علت اين كه مي‌گوئيم در فصل بهار فلكي هستيم و رو به تابستان پيش مي‌رويم اين است كه قرآن كريم براي پايان يافتن دوره حيات فعلي، و انقراض نوع بشر، و ساير حيوانات و قيام قيامت، به علايمي اشاره فرموده است كه احتمالاً در نتيجة يك تابستان فلكي عارض زمين و گريبانگير موجودات روي آن مي‌شود، مانند : يوم تكون السّماء كالمهل ـ و تكون الجبال كالعهن و لايسئل حميم حميما ـ : روزي كه آسمان مانند فلز گداخته مي‌شود ـ و كوهها مانند پشم حلاجي شده مي‌گردند ـ و در آنروز هيچ كسي از خويشاوندي سراغي نمي‌گيرد (8 ـ 9 و 10 سوره معارج) .
اذا الشّمس كوّرت ـ و اذا النّجوم انكدرت ـ و اذا الجبال سيّرت ـ: آن گاه كه خورشيد بي‌نور شود(گرد و غبار زمین جو را تیره و تار میکند وخورشید بدرستی دیده نمیشود) ـ و آن گاه كه ستارگان تيره و تار شوند ـ و آن گاه كه كوهها حرکت داده مي‌شوند(پوسته زمین از بس داغ میشود نرم میگردد و کوهها و بلندیها بسوی گویها به حرکت در می آیند و چین خوردگیها از بین میروند و سطح زمین هموار میشود (1 تا 3 تكويرو 106 و107 سوره طه)؟
چون خداوند فرموده است كه آسمانها را هفتگانه آفريده است: فقضيهنّ سبع سموات في يومين : آنها را هفت آسمان در نظام حركتي دو زماني قرار داد ـ و نيز فرموده است : والارض مثلهنّ : و زمين را نيز همانند بصورت هفتگانه‌اي در منظومه شمسي، در نظام حركت دو زماني قرار داد (هفت سيّاره بزرگ و معروف منظومه شمسي) پس مي‌‌توان گفت كه كهكشان راه شيري آسمان ما، كه خود متشكل از تعداد بسياري منظومه است، مانند منظومه شمسي ما، خود كهكشان نيز با جميع ستارگانش، عيناً به منزله يك سيّاره است كه باتفاق چند كهكشان ديگر، كه آن‌ها هم به صورت سيّاره‌هاي جداگانه هستند، در يك منظومه فلكي عظيم، اطراف يك خورشيد عظيم فلكي در چرخش هستند، و با چرخش آنها به دور مركز عظيم خود، فصول چهارگانه فلكي بوجود مي‌‌آيد كه منظومه شمسي ما هم تحت تأثير آن واقع است.
علاوه بر دلائل مذكور، براي بيان اين عقيده، ما از دلائل ديگري هم كه در قرآن آمده است استفاده مي‌كنيم :
در همين آيات مورد بحث كه مربوط به خلقت آسمان‌ها و زمين است، در دو مورد فرموده است: خلق السّموات و الارض و ما بينهما في ستّة ايام، يعني آسمان‌ها و زمين را و آنچه بين آن‌ها هست براي حركت و چرخش و خصوصيّات شش زماني آفريد، و چون در منظومه شمسي حركت و گردش سيّارات به صورت حركتهاي وضعي و انتقالي محقّق است.
همين طور، براي اجزاء آسمان‌ها منجمله كهكشان‌ها نيز، چنين وضعي محقّق و مسلّم است و دليل ديگر اين كه در آيه 3 سوره «الملك» مي‌فرمايد : الّذي خلق سبع سموات طباقاً ما تري في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور : (خداوند) كسي است كه هفت آسمان همانند آفريد، در نظام آفرينش خداوند رحمن هيچ تفاوتي نمي‌بيني، پس چشم برگردان و ببين كه آيا هيچ گونه خللي مي‌بيني؟ آيه صراحت دارد كه هفت آسمان همانند يكديگراند، و نيز صراحت دارد كه نظام آفرينش يكي است و تفاوتي در آن نيست، و اين به آن معني است كه وقتي زمين مي‌چرخد، و مركزي بنام خورشيد دارد، آسمان‌ها هم مي‌چرخند و مركزي و خورشيدي، و... مخصوص به خود را دارند؟
موارد مذکور که مختصرا ودر رابطه با گرمتر شدن تدریجی زمین که نهایتا مجر به انقراض نسل بشر و حیات گیاهان و جانورا ن از روی زمین خواهد شد یکی از رهنمود های بسیار قرآن کریم است که ضرورت درجه اول دارند تا کیهان شناسان و فیزیک دانان ومترجمان و مفسران و تمام دانشمندان دیگر مورد توجه دقیق قرار دهند تا علوم آنان در مسیر طبیعی صحیح و مفید قرار گیرد .
خداوندا تو مرا هدایت ویاری کردی تا تمام نوشته های خودرا بر اساس اقتباس از آیات قران تهیه و تنظیم و به بندگانت عرضه نمایم, پس
ای خداوند ! تو خود دلها ی حقیقت جویان را بسوی آنها متما یل فرما !

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه