تاویل روءیا

سلام علیکم:
1- در قرآن کریم هیچ آیه ای معنی خلاف ظاهر را نمیدهد .. خداوند قرآن رانازل کرده است تابندگانش معانی آیات آن را بفهمند وعمل کنند .اگر درنظر داشته باشیم که خداوند در تعریف خود فرموده است :لیس کمثله شی , این تعریف منحصر به ذات نیست بلکه شامل صفات
وکردار خداوند هم میشود وبنابر این گفتار و کردار و صفات او هم مانند مخلوق نیست . پس اینکه بسیا ری از ما
در فهم بسیاری از ایات مشکل داریم این است که توجه نداریم که قرانی که
تبیانا لکل شیء است - مبین آیات خود هم هست وبرای تفهیم معانی حقیقی خود اصولی را بیان کرده است که با رعایت آن اصول میتوان مفاهیم را ادراک نمو د .
مرحوم علامه طباطبایی به اهمیت تفسیر
قرآن باقرآن پرداخته اند آما مناسفانه به اصول اسا سی آن عنایت ننموده اند.
2- تاویل از نظر قرآن کریم همردیف و هم
معنی با تعبیر و تفسیر (در مفهوم متداول
آنها ) نیست بلکه بمعنی بر گرداندن موضوع به موجبات اولیه آن است چنانکه
باید مئول بیننده روءیارا بشناسد وبتواند بفهمد
چه عواملی سبب شده است تا ]ن شخص خواب به بیند تا درصورت صادق بو دن با تایید الهی تاویل آن را بیان کند . طبق
رهنمود های قرآن روءیا تاویل دارد ونه
تعبیر و لذا مدعیان تعبیر گزافه گویانی بیش نیستد
معنی تاویل را هم میتوان از داستان موسی با آن بنده خدا که در سوره کهف وارد است ادراک نمود .

حعفر ناظم رهایا