SHAMAMEH.COM

چاپ و انتشار اسکناسهای بی پشتوانه و پیامد وخیم آنه

چاپ و انتشار اسکناسهای بی پشتوانه (یخصوص دولار) وپیامد های وخیم آنها      نویسنده  :جعفر  ناظم رعایا

اسکناس خود ارزش ذاتی ندارد ودر حقیقت به منزله یک حواله خرید کا لا و مایحتاج است که از طرف دولتها یی که انرا متشر میکنند ارزش ویا قدرت خرید آن بر روی هربرگ اسکناس ثبت میگردد ومتکی به مقدار طلا وجواهرات وسایر فلزات و اشیاء گرانبهایی است که دولتها ی متتشر کننده اسکنا س در خزانه های خود دارند و آنهارا "پشتوانه " چاپ و انتشا راسکناس قرار داده اند . رابطه چاپ اسکناس با پشتوانه آن بدینگونه است که اگر مثلا امروز در برابر یک گرم طلا صد هزار ریال اسکناس چاپ ومنتشر میکنند اگر فرضا همین مبلغ به دست کسی برسد پس از یکسال یا چند سال دیگرباید بتواند با همان صد هزار ریال یک گرم طلارا خریداری کند واگر مجبور شود مبلغی بیشتر اسکناس بپرداز گرانی یا تورم میباشد –وهمینگونه است قدرت خرید اسکناس دربرابر خرید خدمات یا کالاهای دیکر.بنا بر این در دورانی که گرانی یا تورم به وجود می آید یکنوع بی عدالتی و ستم پنهانی ازسوی هیئت حاکم بر مردم تحمیل میگردد که یاا موقتی و
جبران پذیر است ویا ستمگرانه و دایمی: فرض کید دولتی یر اساس محاسبا ت وبرنامه ریزیها که معمولا باید اعمال کند پیش بینی میکند که دربرابرافزایش جمعیت ویا لزوم بالا بردنسطح زندگی عمومی / تو سیعی در هماهنگی با پیشرفت تمدن جهانی لازم است که سالانه سه در صد ما یحتاج عمومی را افزایش دهد که احتیاج به سرمایه گذاریهای هنگفت دارد که همه آن از محل درامد های جاری تامیین نمیشود – درچنین صورتی مجبور میشود که یا دست به استقراض خارجی بزند که وابستگی . و تعهد آور وخفت بار است ویا استقراض بانکی(داخلی) کند که با چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت میگیرد که تورم زا ونحمیل گرانی وستم بر مردم است - اما اگر این عمل هدفمند و درستکارانه انجام شود نهایتا به نفع همگان است و زیانیرا که متحمل شده اند جبران خواهد کرد و لذا ستم نخواهد بود.
اما- اگر دولت دست به استقراض خارجی ویا داخلی بزند ولی مبلغ را به نفع مردم سرمایه گذاری اشتغالزا
و مولد نکند و بیهوده هدر دهد بیعدالتی و ستم است که باید مورد اعتراض قرار گیرد.وگد نه پپیامدی وخیم دارد.
نظر به اینکه درقدیم ایران به علت فقر و عقب افتاد گی علمی وفنی و صنعتی و مخصوصا سلطه بیگانگان خود
قادر به چاپ اسکناس نبود انجام کار را خواه ناخواه به غرب وبخصوص به انگلیس واگذار میکرد که تاسال 1362
هم ادامه داشت ولی انتشار آن توسط بانگهای ایران صورت میگرفت.
آنچه مسلم است این است که وقتی انجام جنین کار مهم و حساسی در دست بیگانگا ن باشد هرگاه اراده کنند براحتی میتوانند بدلخواه از آن سوء استفاده کنند وبخصوص که کنترل آن هم آسان نمیباشد.چنانکه در دوره جنگ جهانی دوم
که ایران عملا در اشغال نیرو های متفقن بود شایع شد که انگلیس پول ایرانی مورد احتیاج را چاپ و هزینه مینماید
وکسی هم کنترل و نظارت برآن ندارد و این کار باعث گرانی و کمبود شدید ما یحتاج مردم شده بود .
پس از جنگ هم رسما چند بار اعلام شد که با تجید نظر در بهای پشتوانه اسکناس وهربا ر تاحد تقریبا 40%پشتوانه
اقدام به چاپ و انتشار اسکناس وبه عبارتی استقراض با نکی نموده اند! که گران شدن وتورم شدید را سبب شده است. غرض اصلی از بیان مقدمه گونه فوق اشاره به نمونه هایی از آثار تخریبی بسیار عظیم اسکنا س بدون پشتوانه
در مقیاس جهانی میباشد :-
1- در جنگ جهانی دوم علاوه بر اینکه المان با بکار گیری سلاحهای نیروی عظیم نظامی چندین کشور را به تصرف در آورد – با مطالعات بسیار دقیق اقدام به جعل اسکناس انگلیس کرد و کارخانه ای بزرگ برای تولید کاغذ مخصوص و چاپ پوند انگلیس ایجاد کرد و مدتی هواپیماهای المان اسکناسهای چاپ شده را روی شهرهای
آن کشور میریختند و مردم انهارا جمع میکردند و هرچه را میخواستند به هر مبلغی که فروشنده میگفت میخریدند و یک بحرا ن اقتصادی بسیار بزرگ که تاثیر آن از بمبها و موشکها بسیار بشتر بود برای انگلیس بوجود آوردند و چون اسکناسها هم کاملا مطبق با اصل تولید میشد حتی متخصصان امر هم نمیوانستند جعلی را از اصلی باز شناسند و بنابراین بانکها نیز ناچاد بودند آنهارا بپذیرند تا اینکه جاسوسان انگلیس پس از مدتها
تلاش جای کارخانه را یافتند وآنرا بمباران کردند و دولت انگلیس پس از چند سال تحمل بحران اقتصا دی بتدریج
توانست اسکناسهای جاری را از رده خارج و با اسکناسهای جدید جا نشین کند و اقتصاد خودرا سر وسامان بخشد.
2 –پس از جنگ دوم جهانی که انگلیس بتدریج روبه ضعف نهاد وآمریکا بعنوان قدرت درجه اول حهانی شناخته
شد مصنوعات این کشور و بخصوص دولار آن اعتبار جهانی کاذب یافت و آمریکا را آنچنان مغرورکرد که

اسکناس خودرا از تعهد و قید پشتوانه آزاد کرد و وانمود کرد که تولیدات صادراتی آن کشور بعنوان پشتوانه دولار کافی است .
و این اقدام دست اورا باز گذاشت تا با آزادی کامل هر مقدار اسکناس که لازم به بیند چاپ و منتشر نماید و به علت
تسلط سیاسی /نظامی و صنعتی که بر جهان یافته بود باا اعتراضی هم مواجه نشود ولذا بتواند هر مقدار مواد خام
و هرگونه خدمات دیگریرا که لازم دارد باهمان اسکناسهای آزاداز هر گونه کنترلی خریداری و مورد استفاده قرار
دهد وبدینتر تیب به یک غول اقتصادی /سیاسی بلا منازع جهانی (ابر قدرت) ارتقا یابد
این وضع که تقریبا هفتاد سال بر جهان سایه افکند عواقب زیر را سبب گردید :-
--1صدور هنگفت ماشین آلات سبک و سنگین و ابزار های نظامی وجنگی همراه با مستشاران نظامی و صنعتی سبب شد نامردم جهان بتدریج بارمز وراز علوم وصنایع پیشرفته تر آگا هتر شوند وبه فکر مونتاژ وساخت مشابه آنها بیفتند.
2- شهرت توسعه سریع آمریکا سبب جذب شتابنده نخبگان و کار جویان کشورهای دیگر شد ونیاز شدید آن کشور .
به نیروهای تخصصی وانسانی نیز به نوبت خود باعث استقبال از مهاجران گر دید و اشتغال مهاجرا ن و کار
یابا ن ودانشجویان سبب افزایش علوم ومهارتهای فنی وصنعتی آنان و انتقال نسبی آنها به کشورهای مبدء گردید.
3- موارد مذکور سبب شد تا کشورهای دیگر نیز بتدریج علوم وصنایع خو.درا توسعه دهند ونیاز های خودرا خود
مرتفع نمایند واین رویه سبب شد تا از واردات مصنوعات آمریکایی بکاهند که باعث تاثیرات منفی رو ی کارخانه ها وبازرگانی آمریکا و جریان معکوس صادرات گردید – مانند اینکه اکنون بازار های آن کشور انباشته است از تولیدات کشو رهایی که قبلا جهان سومی شمرده میشدند!
2- آنچه ذکر شد سبب شد تا ابر قدرتی آمریکا رو به ضعف گذارد و بارقیبانی مانند چین] ژاپن ,هندو....مواجه شود ویورو در اروپا و ین وسایر پولها ارزشمند گردد واز اعتبار دولار کاسته شود.
3- گران شدن نفت در چند سال اخیر نیز تابعی از سقوط بها ی دولار وکاسته شدن از قدرت خرید مردم آمریکا
وناتوانی آنان از پر داخت اقساط دیون خود به بانکها وتملک خانه های آنان توسط بانکها و ورشکست شدن بانکها و کارخانه ها و بازار های بورس و رکود تولیدات کار خانه ها و ایجا د شهرکهای چادری و آواره ها
و افزایش روز افزون بیکار ها و کاهش سرمایه گزاری در ایجاد تاسیسات اشتغالزا و هزاران مشکلات غیر قابل توصیف میباشد.
بحران اقتصادی که از آمریکا شروع شد وتوسعه یافت وبا سرعت دامنگیر اروپا گردید وچون سیلابی سیاه
سایر قاره های جهان را نیز مورد تهدید قرار داده است مولود حرامزاده چاپ و انتشار اسکناس بی پشتوانه است نه چیز دیگر که باعث ایجاد یک بحران مصرفگرایی جهانی شد که آن مصرفگرایی نیز باعث بالا ر فتن هزینه های عمو می ومردمی و هدر رفتن منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست ومجبور شدن مردم به تلاشهای بیش ازحد متعارف برای تامین هزینه های زندگی وجبران تورم مهار گسیخته جهانی وهزاران درد بیدرمان دیگر شد که بیان همه آنها ممکن نمسیاشد.و فقط میتوان گفت بحران ! وهیچ کشوری باقی نخواهد ماند که از آسیب آن ایمن بماند .
برای مثال در سال 2004 میلادی قیمت جهانی هر اونس طلا (تقریبا28/35گرم)450 دولار بود که درسال جاری به 980 دولار یعنی بیش از دوبرابررسید واین افزایش قیمت به معنی این است که قدرت خرید وکارآیی دولار از نصف هم کمتر شده است – به عبارتی دیگر اگر فرضا کشور ی قبلا میتوانست با ذخیره ارزی خود سی تن طلا بخرد فعلا فقط میواند پانزده تن بخرد و یا یک امریکایی اگر جهارسال پیش میتوانست نصف درآمد خودرا بابت اقساط بدهکاری بانکی بپردازد اکنون دیگر نمیتواند وهمین موضوع سبب بی خانمان شدن بسیار ازمرئم و ورشکستگی بانکها و بورسها و کارخانه ها و افزایش بیکاری و بحران اقتصادی رو به تزاید شده است وزمینه نیز چنین است که هرچه هم دولتها به سازمانها ی ورشکسته از همین اسکناسهای بی پشتوانه کمک کنند ما نند این است که برای درمان یک مسموم ازهمان سمی که اورا به هلاکت انداخته است بیشتر ترزیق نمایند. آنچه مسلم است این بحران اقتصادی روز بروز تشدید خواهد شد وآسیبی سخت به غرب وبخصوص به
عامل اصلی آن وارد خواهد کرد وبه قاره های دیگر نیز لطمه خواهد زد زیرا سبب برهم خوردن نظام فطرت و طبیعت شده است و اکنون باز تاب عمل به مبدء عمل آغاز گردیده است .
نگارنده نمیخواهد به حکومتهای زور گوی مادیگرا اندرز دینی واخلاقی بدهد وبگوید نظام طبیعت بر اساس تعادل استوار است که اگر برهم زده شود واکنش آن حتمی است اما اینهایی که به علم اعتقاد دارند چگونه این بدیهی ترین قانون را :-" هر عملی را عکس العملی است مساوی و مختلف الجهت "نادیده و نشنیده میگیرند و هر ستمی را که در توان دارند درمورد نانوانتران بکارمیبرند واز عکس العمل وواکنش طبیعی آن غافل می مانند!
در هر حال بحران مذکور واکنش ستمی است که از مبادی قدرت نسبت به دیگران رواشده است و نگارنده راه چاره آن را در سه چیز میداید:-
1- کشورها بخصوص آمریکا بیشتر از امکانات پشتوانه ای خز انه ای خود اسکناس چاپ و منتشر نکنند
زیرا اگر بکنند علاوه بر جهانیان به مردم خود هم ستم مینماید.
2- یک سازمان صلا حیتدار بین المللی ایجاد شود و کنترل ونظارت بر ارزهای بین المللی را برعهده بگیرد.
3- مصرفگرایی محکوم و اقتصاد و میانه روی در سطح جهانی تشویق و معمول گردد
نهایتا تمامیت خواهان سرطان گونه این حقیقت را در نظر بگیرند که اگر بیمار سرطا نی بمیرد خود سرطان هم با او خواهد مرد!

 

 
از ترس جرم و جنايت ناشي از بحران اقتصادي تب خريد سلاح و مهمات سراسر آمريكا را فرا گرفت

خبرگزاري فارس: ميليون‌ها نفر از مردم آمريكا از ترس وقوع جرم و جنايت به خاطر بحران اقتصادي در اين كشور به خريد سلاح روي آورده‌اند به گونه‌اي كه تعدادي از اسلحه فروشي‌ها خالي شده است.

 

 

به گزارش فارس به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره، فروش سلاح‌هاي شخصي در آمريكا در شش ماه اخير درپي استقبال ميليون‌ها شهروند آمريكايي رونق يافته است به گونه‌اي كه تعدادي از اسلحه فروشي‌ها در برخي مناطق از سلاح خالي شده است.
الجزيره افزود: اين وضعيت همچنين باعث كمبود مهمات در سطح ملي در آمريكا شده است.
دفتر دايره تحقيقات فدرال آمريكا "اف.بي.آي " مي‌گويد كه هفت ميليون نفر از نوامبر گذشته درخواست بررسي پرونده جنايي خود را داده‌اند تا بتوانند سلاح خريداري كنند و اين آمار هزاران نفر از مردمي را كه از فروشگاه‌هاي سراسر ايالت‌ها نظير "ويرجينيا " بدون بررسي جنايي پرونده آنها سلاح خريداري مي‌كنند، دربر نمي‌گيرد.
صاحبان اسلحه فروشي‌ها و جمعيت ملي كلت آمريكا علت استقبال مردم را به خاطر نگراني آنها از قصد "باراك اوباما " رئيس جمهوري آمريكا براي ممنوع كردن تعدادي از انواع سلاح‌هاي شخصي و بحران اقتصادي در اين كشور مي‌دانند كه جرم و جنايت را نظير حوادث تيراندازي هفته گذشته در آمريكا شعله ور خواهد كرد.
گروههاي خواهان اعمال كنترل و ضوابط بيشتر براي حمل سلاح در آمريكا جميعت ملي كلت اين كشور را به حمايت مالي از حمله تبليغاتي گسترده براي هراس افكني در جامعه متهم مي‌كنند.
"كريس هاولي " مدير فروشگاه سلاح و مهمات فروشي در شهر "ماناس " در ايالت ويرجينيا گفت كه فروش وي بوي‍ژه فروش كلت‌هاي هجومي حداقل 50 درصد از زمان پيروزي اوباما در انتخابات و گفته وي درخصوص ممنوعيت دوباره فروش سلاح‌هاي نيمه خودكار، افزايش يافته است.
انتهاي پيام/.

 

تمام حقوق این سایت متعلق به آقای ناظم الرعایا می باشد.
طراحی و اجرا توسط شرکت فرابرد شبکه