برگرداندن بناحق هواپیمای حجاج ایران ازجده د 19/1/94

بر گرداندن ناروای  هواپیمای  حجاج ایرا ن از جده 19/1/94

طبق هفاد آیه 27 از سوره 22 که میفرماید :-واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق :(ای ابراهیم) همه مردم را برای حج آگاه کن تاپیاده و سوا ربر هر شتر لاغری از هر سرزمین دور افتاده ای وتنگه های عمیقی برای انجام مناسک حج بسوی تو آیند و...... این آیه بروشنی بیان میدارد که استفاده از مرکوب (در حد امکان)در حق حجاج را خداوند تصویب فرموده وکسی نمیتواند به بهانه لاغری واز کار افتادگی مرکب سواری دیروز که چهار پایان بوده وامروزکه هوا پیما وسایر وسایط نقلیه متداول است به بهانه مدت زمان کاربری ممنوع نماید -هرچند احتمال واماندگی درراه ویا در مقصد ذاشته باشد- کعبه خانه خداست نه کاخ شاه عربستان.! اینقبیل مسایل را باید امیر الحاج ها بدانند و بدون استنباط رهنمودهای قران کریم واز موضع منفعلانه هر قرار دادی را امضا نکنند که موحبات وهن ملت ایران گردد