\اسخ به طرح مورخ ۳۱/۴/۹۸ سایت ایرنا

نویسنده :جعفر; ناظم رعایا

در بازه زمانی کنونی جایی خالی برای کنار آمدن ملی ها با مذهبی ها وجود ندارد زیرا دستهایی در کار است که شکافی بین مردم ما بنا م "ملی مذهبیها "ایجاد کرده است که مذهبی نماها شدیدا با ملی گراها مبارزه میکنند و ملی گراها نیز مذهبی گراها را تحمل نمیکنند و این وضعیت بظاهر پنهان .در باطن آشکار را اگر نگوییم دشمنان ایجاد کرده اند همان هدفی است که اگر دشمن میخواست ایجاد کند تا به مقصود شوم خود برسد سالها باید تلا ش وملیاردها دلار هزینه کند تا به مقصود شوم خود برسد که درشرایط موجود تحصیل حاصل میباشد .بنا براین اگر کسی آمادگی ایجاد طرحی همساز کننده اراد ه اجتماع را دارد بهتر است در نخست طرحی برای ترمیم این شکاف شوم تنظیم نماید تازمینه برای پیاده کرده طرح مورد نظر فراهم گردد؟